عواقب و نتایج ناخواسته مالی به ۲ صورت هستند:

 1. نداشتن شرایط مالی مناسب و بدهکاری، نگرانی و اضطراب بوجود می​‌آورد!
 2. داشتن شرایط مالی مناسب می​تواند باعث دادن و گرفتن برکت شود!

چطور می​شود نداری، بدهکاری و نگرانیها را به دارایی، برکت و امید تبدیل کنیم؟!

 1. اعتماد بر خدا
  • فیلیپیان ۴: ١٩
  • حَجَّی ٢: ۴- ۵
  • یعقوب ١: ٢
  • لوقا ١٢: ٢٢- ۳۴
  • اعتماد بر خدا نتیجه شناخت درست از خدا و داشتن رابطه ای واقعی و صمیمانه با اوست
 2. تغییر در طرز فکر
  • اعمال رسولان ٢٠: ٣۵
   • «از هر لحاظ به شما نشان داده‌ام که باید چنین سخت کار کنیم تا بتوانیم ضعیفان را دستگیری نماییم،
 3. دست بکار شدن
  • اعمال رسولان ٢٠: ٣۵
   • و سخنان خود خداوندْ عیسی را به‌یاد داشته باشیم که فرمود: ”دادن از گرفتن فرخنده‌تر است.“
  • متی ۶: ١٩
   • «بر زمین گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ، زیان می‌رساند و دزدان نَقْب می‌زنند و سرقت میکنند.»
  • مارگارت تاچر:
   • «هیچ کسی سامری نیکو رو بیاد نمی​آورد اگه فقط او نیت خوبی داشت، او پول هم داشت!»
  • لوقا ١٠: ٣٠
  • اول تیموتائوس ۶: ١٧-١٩
 4. شکرگزاری
  • تثنیه ٨: ١٨
   • بلکه یهوه خدای خود را به یاد آرید، زیرا اوست که به شما نیرو می‌بخشد تا توانگری حاصل کنید، و تا به عهد خویش که برای پدرانتان سوگند خورد وفا کند، چنانکه امروز شده است.

آزادى از نگرانیهاى مالی:

 1. به خدا اعتماد کنید
 2. طرز فکرتان را عوض کنید
 3. دست بکار شوید
 4. شکرگزارى کنید

ما باید نگرانیهایمان را در پاى صلیب مسیح آپلود کنیم، و شادى، قوت، امید و برکات خداوند را در زندگى خود دانلود کنیم.