اول‌تیموتائوس ۲: ۱- ۶
 بنابراین، پیش از هر چیز، سفارش می‌کنم که درخواستها، دعاها، شفاعتها و شکرگزاری‌ها برای همۀ مردم به جا آورده شود، از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم. که می‌خواهد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردند. زیرا تنها یک خدا هست و بین خدا و آدمیان نیز تنها یک واسطه وجود دارد، یعنی آن انسان که مسیحْ عیسی است؛ او که با دادن جان خود، بهای رهایی جملۀ آدمیان را پرداخت. بر این حقیقت در زمان مناسب شهادت داده شد، چرا که این نیکو و پسندیدۀ نجات‌دهندۀ ما خداست

بر طبق آیات ۱ و ۲ برای چه کسانی باید دعا کنیم؟

 1. دعا برای جمیع مردم آیۀ ۱
  • خدا به تمام مردم و تمام قومها علاقه دارد و مایل است ما هم همین علاقه را داشته باشیم. امروز تمرکز ما ملت ایران است
 2. دعا برای روسأ و صاحبان منصب کشور آیۀ ۲

چه نوع دعایی باید برای دولتمردان و حاکمان کشور بکنیم؟

 1. خدا به آنها حکمت و درایتی ببخشد که سبب آرامش خاطر و آسایش مردم از نگرانی‌ها و فشارهای اجتماعی باشند آیه ۲
  • خدای ما خدای آرامش است و اراده او اینست که مردم در آرامش روحی و روانی و قلبی قرار گرفته باشند
   • اول‌قرنتیان ۱۴: ۳۳
 2. خدا دولتی را به‌وجود آورد که در آن قوانین دینداری واقعی و عادلانه حاکم باشد و دولتمردان از فسادهای اخلاقی و مالی به دور باشند آیه ۲
  • دولتها باید مجریان عدالت باشند و ظالمان و بدکاران را تنبیه و از مظلومان و نیکوکاران حمایت بکنند
   • رومیان ۱۳: ۳و۴
   • اول‌پطرس ۲: ۱۴
 3. خدا دولتی را به‌وجود آورد که مردم امکانات آزادی را برای شناخت حقیقت و حق انتخاب آنرا داشته باشند آیه ۳و۴
  • دولت خوب دولتی است که تسهیلاتی را به وجود می‌آورد که قوانین دموکراسی و حقوق بشر مربوط به آزادی مذهبی، آزادی عقیده، آزادی حق انتخاب، آزادی قلم و بیان، آزادی تشکیل اجتماعات را به وجود بیآورد

کلیسای عیسی مسیح از چه نوع اقتداری برای تعیین سرنوشت دولتها و ملتها برخوردار است؟

 • افسسیان ۱: ۱۹- ۲۱
 • ما در اقتدار مسیح که برتر از هر قدرت و ریاست و سلطنت و نام قرار گرفته است شریک شده‌ایم و باید با ایمان در دعا از این اقتدار الهی خود بهره بگیریم
  • ارمیا ۱: ۹و۱۰
  • پیدایش ۱: ۲۶و۲۸
   مزمور ۸: ۲
  • مزمور۱۱۰: ۲