امروز در رابطه با چه صحبت نخواهیم کرد:

 • در رابطه با نشانه ها و هشدارهای بازگشت مسیح
 • در رابطه با ساعت و زمان دقیق بازگشت مسیح
 • در رابطه با اتفاقات و ترتیب آنها در زمان بازگشت مسیح
 • در رابطه با سلطنت ها هزاره، داوری خدا و دجال
 • در رابطه با آسمان و زمین جدید (اورشلیم سماوی)

قرائت از کلام خدا

 • متی ۲۴: ۳۰-۳۱
 • متی ۲۴: ۳۶-۴۴

چرا بازگشت مسیح بسیار مهم است؟

 1. ایمان و باور بر بازگشت مسیح مهم است چون این تعلیم قاطع کلام خداست. بیش از ۱۰۰ قسمت و آیات در کلام خدا در رابطه با موضوع بازگشت ثانوی است.
 2. عیسی مسیح خودش بارها وعده داده است که بر می گردد و این موضوع یکی از باورهای حیاتی مسیحیت است.
 3. زمانی اتفاق خواهد افتاد که دنیای ما بیش از هر وقت دیگری نیاز به پادشاهی پارسا و عادل دارد.

۵ حقیقت در رابطه با بازگشت عیسی مسیح:

 1. بازگشت عیسی مسیح دیدنی است. هر چشمی او را خواهد دید!
  • اعمال ۱: ۹-۱۱
  • مکاشفه ۷:۱
  • متی ۳۰:۲۴
  • هم پارسایان و هم شریران بازگشت او را خواهند دید.
 2. بازگشت عیسی مسیح شنیدنی است. هر گوشی آن را خواهد شنید!
  • ۱ تسالونیکیان ۴: ۱۶-۱۸
  • ۱ قرنتیان ۱۵: ۵۱-۵۲
  • مزمور ۵۰: ۳-۴
  • با صدای شیپور بازگشت مسیح تمام خوابیدگان در مسیح بر خواهند خواست.
 3. بازگشت عیسی با شکوه و جلال خواهد بود.
  • اشعیا ۴: ۲-۳ و ۹:۶
  • اعمال ۲: ۲۰-۲۱
  • متی ۳۰:۲۴
  • خداوند ما با فرشتگان آسمانی و لشکر سماوی می آید تا پادشاهی کند!
 4. بازگشت عیسی مسیح در زمانی که انتظارش را نداریم اتفاق خواهد افتاد.
  • مکاشفه ۱۵:۱۶
  • مرقس ۱۳: ۱۵-۳۷ بیدار باشید!
  • ۱ تسالونیکیان ۲:۵
  • ما باید طوری خدمت کنیم که انگار مسیح تا ۱۰۰۰ سال دیگر نمی آید. ولی طوری زندگی کنیم انگار مسیح امشب می آید!
 5. بازگشت عیسی مسیح آغاز زندگی نوین در حضور او خواهد بود.
  • یوحنا ۱۴: ۱-۳
  • مکاشفه ۲۱: ۲-۴
  • ۱ تسالونیکیان ۴: ۱۷-۱۸
  • در ابدیت و در حضور خدا ما تمام وقت خود را صرف پرستش خدا خواهیم کرد.