خروج ۱۵: ۱-۳ آنگاه موسی و قوم بنی‌اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند: «خداوند را خواهم سرایید، زیرا شکوهمندانه پیروز شده است؛ اسب و سوارش را، به دریا افکند. خداوند قوّت و سرود من است؛ او نجات من گشته است؛ این است خدای من، او را خواهم ستود؛ اوست خدای پدر من، او را برمی‌افرازم. خداوند جنگاور است؛ نام او یهوه است.

آیا خدای محبت می‌تواند اهل جنگ باشد؟

خدا برای آفرینش و خلقتش غیرت دارد

نیروهای تاریکی، آفرینش خدا را تباه کرده‌اند و انسان را در گناه غرق کرده‌اند

مزمور ۲۴: ۸

او جنگاور قادر، حکیم، هوشیار، همیشه پیروز است

خدا چگونه برای آفرینش و خلقتش می‌جنگد؟

  1. دخالت مستقیم خود
  2. استفاده از فرشتگان
  3. استفاده از عوامل طبیعی
  4. استفاده از قوم‌های دیگر

خدا در عهدجدید از طریق عیسای‌مسیح برای خلقتش جنگید تا ریشهٔ تاریکی را نابود کند

نقطهٔ اوج جنگ خدا با نیروهای تاریکی، صلیب مسیح بود
کولسیان ۱: ۲۰
عبرانیان ۲: ۱۴-۱۵

عیسی در این جنگ بزرگ مقابل تاریکی پیروز شده است

خدا در عهدعتیق با مظاهر تاریکی مبارزه می‌کرد ولی در عهد جدید ریشه تاریکی را نابود کرد

اگر می‌خواهیم زندگی مقدس مسیحی داشته باشیم، باید هر روز آمادهٔ جنگ روحانی باشیم

خدای جنگاور هنوز هر روز برای ما می‌جنگد!