چرا خدا باید در مسیح مجسم می‌شد؟

  1. خدا خود را به ما شناساند
  2. برای رهایی از خطر بت‌پرستی
  3. شریک شدن خدا در دردها و رنج‌های ما
  4. برای ابراز محبت خدا
  5. آشکار شدن عظمت خدا
  6. برای گذاشتن الگویی خدا گونه