۳ سوال برای تعمق:

 1. آیا خانواده الهی، مطابق با معیارها و استانداردهای دنیا امروز ما هست؟
 2. آیا رفتن ما به کلیسا است که ما را مسیحی می کند؟
 3. آیا یک شخص می تواند کلیسا نرود و از جمع ایمانداران مسیحی به دور باشد، اما خود را مسیحی بنامد؟

چرا خانواده الهی خیلی مهم است؟

 1. من به دیگران نیاز دارم تا با من همراه شوند.
  • از دید کتاب مقدس، عیسی مسیح و رسولان، رفتن به کلیسا و مشارکت با مومنین یک پیشنهاد یا گزینه نیست، بلکه یک فرمان است. ایماندار مسیحی که این نیاز را نمی بیند باید به ایمان خود بازنگری کند!
  • مشارکت پاسخ خدا به تنهاییاست.
  • ۳ مزیت راه رفتن با دیگران:
   1. امن تر است
   2. حمایت دیگران را در بر دارد
   3. هوشمندانه تر است
  • اگر خواهی تند راه روی، تنها برو. اگر خواهی تا دوردستهابروی، با دیگران برو.
  • کولسیان ۲: ۶-۷ | عبرانیان ۲۵:۱۰ | افسسیان ۱۶:۴ | ۱ پطرس۹:۴
 2. من به دیگران نیاز دارم تا با من همکارشوند.
  • «دو از یک بهترند، زیرا ایشان را از محنتشاناُجرتنیکو حاصل می شود.»
  • مشارکت پاسخ خدا به خستگی است.
  • حتی افراد مشهوری همچون مادر ترزاو یا مارتین لوترکینگ، که جنبش ها و انقلاب های عظیم فرهنگی از خود به جای گذاشتند، هیچ وقت به تنهایی موفق نمی بودند. (آنها تیم وصیعیداشتند.)
  • افسسیان ۱۰:۲ | جامعه۱۰:۲ | غلاطیان۱۰:۶ | غلاطیان۲۶:۳-۲۷
 3. من به دیگران نیاز دارم تا مراقب من باشند.
  • «هر چند کسی ممکن است بر یک تن چیره شود، دو در برابرش خواهند ایستاد. ریسمان سه لایه به آسانی پاره نمی شود.»
  • مشارکت پاسخ خدا به شکست است.
  • دنیای امروز ما فقط به فکر نیازهای جسم ما است. اما تکلیف روح و جان ما چست؟ چه کسی از جان ما و وضعیت روحانی ما مراقبت می کند؟ چه کسی با ما در مقابل دشمن این جهان می جنگد؟
  • فیلیپیان۴:۲ | جامعه۱۲:۴ | جامعه۱۰:۴ | عبرانیان۱:۱۳
 4. من به دیگران نیاز دارم تا با من همدردیکنند.
  • «با کسانی که شادمانند، شادی کنید، و با کسانی که گریانند، بگریید.»
  • مشارکت پاسخ خدا به نا امیدیاست.
  • همه ما دیر یا زود، با مشکلات جدی و اسف بار زندگی روبرو خواهیم شد. (از دست دادن عزیزی، بیماری، خیانت، طلاق، اخراج شدن، دزدی از اموالتان، اعتیاد خود یا عزیزان و ….)
  • چه کسی کنار ما خواهد بود؟ ما در کنار چه کسانی خواهیم بود؟
  • ۱ پطرس ۸:۳ | رومیان۱۵:۱۲ | ۱ قرنتیان۲۶:۱۲ | ۱ تسالونیکیان۱۱:۵
 5. من به دیگران نیاز دارم تا با من بشارتدهند.
  • «پس سفیران مسیح هستیم، به گونه ای که خدا از زبان ما شما را به آشتی می خواند….»
  • پاسخ خدا به ترس مشارکتاست.
  • ۳ طریق بشارت موثر با همدیگر و به کمک خانواده الهی:
   1. یک دل بودن و آشکار شدن محبت مسیح در ما
   2. دعا کردن برای شخص که بشارت می دهد (در هنگام بشارت)
   3. پیگیر شدن و دعا متحد برای شخص (بعد از بشارت)
  • یوحنا۳۵:۱۳ | ۲ قرنتیان۲۰:۵ | فیلیپیان۲۷:۱ | ۲ تیموتاوس۷:۱