انواع بی‌تفاوتی‌ها

 1. بی‌تفاوتی نسبت به خانه خدا و کلیسای متعلق به خدای زنده

بی‌تفاوتی نسبت به کلیسا به گونه‌های مختلفی ظاهر می‌شود:

 • ​الف)​بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نسبت به نیازهای کلیسایی
 • ب)​ بی‌میلی و بی‌رغبتی نسبت به شرکت در عبادات و جلسات کلیسایی
 • ج) متعهد نبودن و خود را مسئول ندانستن نسبت به خدمات و فعالیتهای کلیسایی
 • د)​ بی‌ارزش شمردن و خوار یا حقیر دانستن یا اهمیت ندادن به مشارکتهای سالم کلیسایی
 • هـ)​ نداشتن غیرت در مورد معیارها و ارزش‌های کلیسایی
  • به نمونه غیرت مسیح در تقدیس و پاکسازی معبد خدا توجه کنید.
  • یوحنا ۲: ۱۳- ۱۷

 

 • کلیسا به بدن مسیح تشبیه شده است و هر کدام عضوی از این بدن هستیم. نسبت به بقیه اعضای بدن بی‌تفاوت نباشیم.
  • اول‌قرنتیان ۱۲: ۱۲- ۲۷
 • کلیسا به عروس مسیح تشبیه شده است و همه ما در جشن عروسی داماد آسمانی دعوت شده‌ایم.
  • متی۲۲: ۱- ۱۴
  • لوقا ۱۴: ۱۵- ۲۴

بهانه‌های دعوت‌شدگان به عروسی چه بود؟

 1. بی‌میلی یا نخواستند که بیایند
  • متی ۲۲: ۳
 2. بی‌اعتنایی،​ با پیروی برنامه‌های خود عذر و بهانه آوردند
  • الف) بهانه مشغول بودن به تجارت
   • تقدم مادیات
   • لوقا ۱۴: ۱۸
  • ب)​ بهانه کار و شغل
   • تقدم کار
   • لوقا ۱۴: ۱۹
  • ج) بهانه انتخاب همسر جدید
   • تقدم خانواده و تمایلات جسمانی
   • لوقا ۱۴: ۲۰
 3. مخالین پادشاه که پیروان پادشاه را جفا رساندند
  • متی ۲۲: ۶
 4. افرادی که نمی‌خواهند شرط پذیرش ورود به عروسی پادشاه را بپذیرند
  • متی ۲۲: ۱۱- ۱۳
  • عبرانیان ۲: ۳