مکاشفه ۳: ۱۴- ۱۶  ۱۴به فرشتۀ کلیسای لائودیکیه بنویس: «آن آمین، آن شاهد امین و راست، آن که مبدأ آفرینش خداست، چنین می‌گوید: ۱۵اعمال تو را می‌دانم؛ می‌دانم که نه سردی و نه گرم. و کاش یا این بودی یا آن. ۱۶امّا چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیندازم.

بیماری ملول بودن

نمونه‌هایی از وضعیت ولرم

مکاشفه ۳: ۲۰

  1. ولرم یعنی نداشتن رابطه‌ای صمیمی با مسیح و عدم مشارکت عمیق با او
  2. ولرم بودن یعنی بی‌اهمیت بودن وضعیت دیگران
  3. ولرم بودن یعنی اینکه فقط هر هفته بیای کلیسا و بری
  4. ولرم بودن یعنی اینکه هرهفته نیای کلیسا، هر وقت دلت خواست بری کلیسا
  5. ولرم بودن یعنی اینکه بدونی این کلام خدا هست و نخوانیش
  6. فاطر کسی است که ظاهر دینداری دارد اما منکر قدرت آن است

دلائل مبتلا شدن به وضعیت فاطر:

  1. نداشتن رازگاهان درست با خدا
  2. نداشتن محبت اولیه به مسیح
  3. جذابیت دنیا و امور جسمانی ما را از وضعیت گرم به سمت وضعیت سرد سوق میدهد
  4. سختی زندگی و پژمردگی روح بخاطر شرایط سخت