حزقیال بارها در کتابش به “من دیدم” و “من شنیدم” اشاره می کند و فقط ۱ بار در کل کتاب عنوان شده است “من گفتم”. مشخص است که حزقیال در کتابش خیلی حرف از خودش ندارد اما بارها و بارها اشاره می کند به وقایعی که در رویا از خدا دید و یا شنید.

مکاشفات و رویاهای حزقیال عرفانی وخیال بافی نیستند بلکه آنها بر طبق دستور خدا و کلام او صادر می شود.

نگرشی به ۵ جنبه از زندگی و رویاهای حزقیال نبی

 1. دریافت دید و رویا و مشغول امور خدا بودن (حزقیال ۱-۲)
  • روبرویی با جلال پسر انسان و دعوت او. (یوئیل ۲: ۲۸-۲۹)
 2. ایستادن در شکاف برای جلوگیری از ویرانی و سقوط (حزقیال ۳۰:۲۲)
  • آیا ما مثل حزقیال در شکاف می ایستیم؟ (اشعیا۶۲: ۶-۷)
 3. فرصتی دوباره و بخشش و رحمت خداوند برای قوم (حزقیال ۳۶: ۲۵-۲۷)
  • دلی تازه و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد. (ارمیا۷:۲۴)
 4. حیاتی دوباره برای زمین مرده و بی روح (حزقیال ۳۷)
  • استخوانهای خشک جان و روح می گیرند. (اشعیا۱۹:۴۳)
 5. غوطه ور شدن در حضور خدا (حزقیال ۴۷)
  • عمیقتر شدن در روح و پری روح القدس. (افسسیان۱: ۱۷-۱۹)