عبرانیان ۱۱: ۲۳- ۲۹ به ایمان موسی چون متولد شد، والدینش او را طفلی جمیل یافته، سه ماه پنهان کردند و ازحکم پادشاه بیم نداشتند. به ایمان چون موسی بزرگ شد، ابا نمود ازاینکه پسر دختر فرعون خوانده شود، و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد؛ و عار مسیح رادولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که به سوی مجازات نظر میداشت. به ایمان، مصررا ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا که چون آن نادیده را بدید، استوار ماند. به ایمان، از بحر قلزم به خشکی عبورنمودند واهل مصر قصد آن کرده، غرق شدند. به ایمان، عید فصح و پاشیدن خون را بعمل آورد تاهلاک کننده نخستزادگان، بر ایشان دست نگذارد.

موسی خدا را ملاقات کرد و از آن روز زند‌گی​‌اش تغییر یافت! او نادیده را دید و جانش تازه شد!

زندگی ما بدون ملاقات با خدا باطل است

این معجزه نیست که زندگی را تغییر می​‌دهد بلکه ملاقات با خدای نادیده است که زندگی ما را عوض می‌کند!

بعد از ملاقات با مسیح است که زندگی که ما فهوم و زیبایی پیدا می​‌کند و حیات الهی دریافت می​‌کنیم.

اگر نادیده را نبینیم نمی‌​توانیم استوار باشیم!

خدا می​‌خواهد ما را بتراشد تا اول و آخر زندگی ما شود.