پیدایش ۱۲ تا ۲۳

در کتاب‌مقدس ۳۲۳۷ شخصیت ذکر شده است

رابطه ابراهیم با خدا چگونه بود؟

 1. اعتماد به خدا
  • پیدایش ۱۲: ۱و۲
 2. عهد با خدا
  • پیدایش ۱۷: ۹
 3. پذیرایی از خدا
  • پیدایش ۱۸
 4. شفاعت نزد خدا
  • پیدایش ۱۸: ۱۶- ۳۳
 5. جنگ برای خدا
  • پیدایش ۱۴: ۱۴
 6. تغییر نام توسط خدا
  • پیدایش ۱۷: ۵
 7. دادن هدیه به خدا
  • پیدایش ۱۴: ۱۸
 8. قربانی برای خدا
  • پیدایش ۲۲