متی ۶: ۲۵- ۳۴

از دیدگاه تعلیم عیسی مسیح چرا ما نباید در غصه و نگرانی به سر بریم؟

 1. با غصه خوردن از دستور صریح و روشن مسیح نااطاعتی میکنیم.
  • آیات ۲۵ و ۳۱
  • فیلیپیان ۴: ۶
 2. زندگی ما از خوراک، بدن ما از پوشاک مهمتر و با ارزشتر است.
  • آیه ۲۵
  • مرقس ۸: ۳۶و ۳۷
 3. ارزش ما به مراتب از پرندگان که خدا آنها را می‌پروراند بیشتر است و خدا برای نیازهای ما فکرمی‌کند.
  • آیه ۲۶
  • متی ۱۰: ۳۱
 4. ما نمی‌توانیم با غصه خوردن ساعتی به عمر خود بیافزاییم، جز ضرر به ما چیزی عایدمان نمی‌شود
  • آیه ۲۷
  • مزمور۳۹: ۵و۶
 5. تدارک و توجه خدا از خلقت و طبیعت زیبا بیانگر توجه و تدارک خدا از فرزندانش می‌باشد.
  • آیات ۲۸- ۳۰را با مزمور ۸: ۱ و ۱۹: ۱ مقایسه کنید
 6. غصه خوردن نشانه کم ایمانی یا عدم اعتماد ما نسبت به خداست!
  • آیه ۳۰
  • حبقوق ۲: ۴
 7. اقوام دور از خدا غصه‌دار در امور جسمانی و دنیوی هستند و ما نباید مانند آنها باشیم
  • آیه ۳۲
  • مزمور ۳۷: ۲۵
 8. خدا پدر ماست و از احتیاجات حقیقی ما باخبر است
  • آیه ۳۲
  • فیلیپیان ۴: ۱۹
 9. به شرطی که ملکوت و اراده خدا را بر همه چیز مقدم بدانیم او قول داده است که نیازهای ما را برآورده کند.
  • آیه ۳۳
  • مرقس ۱۰: ۲۹و ۳۰
 10. چون آینده در دست خداست پس با سپردن و توکل غصه‌های مربوط به آینده، امروز خود را در رهایی و آزادی از غصه‌ها بسر ببریم.
  • آیه ۳۴
  • امثال ۲۷: ۱