متی ۲۰:۵  تا پارسایی شما برتر از پارسایی فریسیان نباشد به پادشاهی خدا راه نخواهید یافت
 1. مسیحیان کم محبت
  • سامری نیکو لوقا ۳۷-۲۵:۱۰
 2. مسیحیان کینه جو و نابخشنده
  • خادم بی رحم متی ۳۵-۲۱:۱۸
 3. مسیحیان خائن در امانتداری
  • قنطارها متی ۳۰-۱۴:۲۵
 4. مسیحیان مزور(دو رو ، ریا کننده) و ریاکار
  • متی ۲۳
 5. مسیحیان فاطر و بی خاصیت
  • لوقا ۱۸-۱۶:۸
  • مکاشفه ۱۵-۱۴:۳
  •  یعقوب ۴:۴
 6. مسیحیان قهر با خدا
  • پیرزن سمج لوقا ۸-۱:۱۸
  • پسر ‌‌گمشده لوقا ۳۲-۱۱:۱۵