جنگ موسی و بنی‌اسرائیل با فرعونیان

مراحل مختلف جنگ موسی با فرعون (نمایندهٔ شیطان) با پیغام خدا چه بود؟

«قوم مرا رهاکن تا مرا عبادت نمایند»

مرحلهٔ اول:

 • پیشنهاد فرعون: «همین‌جا در مصر بمانید و قربانی برای خدا بگذرانید»
  • خروج ۸: ۲۵
  • شیطان هم بما می‌گوید: «در دنیای پر از گناه خدا را عبادت نمایید.»
 • پاسخ ما و موسی باید این باشد: «خارج از مصر یهوه را عبادت می‌کنیم.»
  • خروج ۸: ۲۶و۲۷
  • دوم‌قرنتیان ۶: ۱۴- ۱۸

مرحلهٔ دوم:

 • پیشنهاد فرعون: «بسیار دور از نروید!»
  • خروج ۸: ۲۸\
  • شیطان هم به ما می‌گوید: «زندگی مسیحی را سخت و جدی نگیرید! از گناه و دنیا زیاد فاصله نگیرید!»
 • پاسخ موسی و ما این است: « به مکانیکه خدا ما را امر کند خواهیم رفت و عبادت خواهیم کرد»
  • خروج ۸: ۲۷
  • متی ۶: ۲۴
  • اول‌قرنتیان ۱۰: ۲۱

مرحلهٔ‌ سوم:

 • پیشنهاد فرعون: «شما بالغان بروید و بچه‌ها پیش من در مصر بمانند.»
  • شیطان هم به ما می‌گوید: «فقط شما بروید خدای خود را عبادت کنید. بچه‌ها متعلق به من هستند.»
  • خروج ۱۰: ۱۰و۱۱
 • پاسخ موسی و ما باید این باشد: «باجوانان و پیران و پسران و دختران خود برای عبادت خدا خواهیم رفت.»
  • خروج ۱۰: ۹
  • یوشع ۲۴: ۱۵
  • مرقس ۱۰: ۱۴

مرحلهٔ چهارم:

 • پیشنهاد فرعون: «اموال شما، گله‌ها و رمه‌های شما در مصر بماند.»
  • شیطان همین را به ما می‌گوید: «اموالتان متعلق به من است. آنها متعلق به خدا نیست!»
  • خروج ۱۰: ۲۴
 • پاسخ موسی و ما باید این باشد: «اموال ما متعلق به خدا هستند و ما باید با اموال خود خدا را عبادت کنیم.»
  • پاسخ قاطع و محکم موسی: «یک سُمّی هم در مصر باقی نخواهد ماند.»
  • خروج ۱۰: ۲۵و۲۶ | ۱۲: ۳۰- ۳۶
  • متی ۶: ۲۱
  • امثال ۳: ۱۰

مرحلهٔ پنجم:

 • تعقیب فرعون و لشگریان او از بنی‌اسرائیل پس از خروج آنها از مصر.
 • شیطان پس از نجات ما نیز حملات خود را بر زندگی ما ادامه خواهد داد
  • خروج ۱۴: ۵- ۱۰

پیغام خداوند در مورد و عکس‌العمل ما در اوج حملات شیطان چیست؟

(۱) از دشمن نترسید

 • خروج ۱۴: ۱۳
 • در لشگر خدا ترس نباید راه نفوذی داشته باشد
 • تثنیه ۲۰: ۱- ۴

(۲) بایستید و نجات خداوند را ببینید

 • خروج ۱۴: ۱۳
 • بر خداوند و عملکرد او نظاره کنید
 • مزمور ۴۶: ۱

(۳) خاموش باشید (آرام بگیرید)

 • از تلاش‌های اضافی دست بردارید و در انجام کار خدا دخالت نکنید.
 • مزمور ۶۲: ۱و۵

نتیجهٔ ۳ عکس‌العمل موسی و بنی‌اسرائیل در مبارزه با فرعون و لشگریان او چه بود؟

 • خداوند برای آنها جنگید و قوم اسرائیل را از دریا عبود داد و فرعونیان را در دریا غرق نمود
 • خروج ۱۴: ۱۳و۱۴ و ۱۹- ۳۱