لوقا ۲: ۶و۷

هنگامی که آنجا بودند، وقت زایمان مریم فرا رسید و نخستین فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در مهمانسرا جایی برایشان نبود.

بزرگترین واقعهٔ تاریخ جهان در یکی از حقیرترین شرایط ممکن و در مکان آخوری پست و کثیف به وقوع پیوست

آخور پست و کثیف مولود آسمانی چه پیامی برای ما دارد؟

 • عیسی مسیح آمده است تا در قلبهای ما که مانند آخور کثیف و ناپاک می‌باشد، متولد شود و قلبهای ما را تقدیس نموده پاک سازد
  • مرقس ۷: ۲۰-۲۳
  • ارمیا ۱۷:۹
 • عیسی مسیح خداوند آمده است تا در خانواده‌‌های ما که مانند آخور کثیف شده است، به دنیا بیاید و خانواده‌های ما را پاک نموده، تقدیس سازد
  • اشعیا ۵۳:۶
  • اول‌قرنتیان ۱۱:۳
 • عیسی مسیح آمده است تا در کلیساهای ما که مانند آخور در قسمتهایی آلوده و ناپاک شده است به دنیا بیاید تا کلیسای متعلق به خودش را تقدیس نماید
  • یوحنا ۲:۱۳
  • افسسیان ۵:۲۷
 • عیسی مسیح آمده است تا جامعهٔ جهانی را که از نظر روحانی و معنوی و ارتباطی مانند آخوری است که پر از گناهان و ناپاکی می‌باشد، تقدیس کند و به دنیایی که فاقد ارزشهای اخلاقی است، معنا و هدف واقعی ببخشد