نقشه خداوند شامل ۲ بخش بود:

 1. آزادی قوم
 2. گرفتن آنها و آنها را از آن خود کردن

فرق ما با دیگر قومهای جهان این است که «خدا با ماست»

چطور میتوانیم وارد حضور قدوس خداوند شویم؟

 • با نزدیک آوردن قربانی‌ها به نزد خداوند

چرا خدا به مسکن نیاز دارد؟

 1. به عنوان نمادی از حضور خداوند
 2. تا خانه قربانی‌ها شود
 • تا زمانی که درگیر ساختمانیم، هنوز درها به روی ما باز نخواهد شد!

مسکن کامل خدا کجاست؟

 • خانه کامل در خداوند ما عیسی مسیح یافت می‌شود
 • معبدی که عیسی از آن سخن می‌گفت پیکر خودش بود…
 • مشکل گناه بین خدا و انسان جدایی بزرگی را ایجاد کرده بود
 • عیسی مسیح جان خود را فدا کرد تا به واسطه آن قربانی کامل، ما وارد حضور قدوس خدا شویم
 • خداوند ما عیسی مسیح با قربانی خود،مشکل گناه را برداشت.

مسکن امروز خدا کجاست؟

 • عیسی مسیح رفت تا از طریق روح‌القدس بازگردد و در تمام ایمانداران ساکن گردد
 • مسیح به واسطه ایمان در دل ما ساکن خواهد شد

ایمان مسیحی چیست؟

 • خدا پسر خود را به جهان فرستاد
 • خدا روح پسر خود را در دلهای ما ساکن کرد

امروز بدن‌های ما معبد و مسکن خداوند است!

 • آیا امروز هرجایی که ما می‌رویم خوشحالیم که مسیح را با خود ببریم؟!!

مسکن خدا کجاست؟

 1. عیسی مسیح مسکن کامل
 2. در تک تک ما
 3. کلیسای مسیح (در مشارکت ایمانداران)
 4. آسمان و زمین جدید

آیا در خانۀ بدن خویش، همه چیز را در اختیار مسیح گذاشته‌ایم؟