جاهایی که ما یا دخالت بیجا می‌کنیم و یا از خدا می‌خواهیم به جای ما کاری بکند:

  1. بیماری‌ها
  2. مسائل مالی و اقتصادی
  3. بشارت دادن
  4. ازدواج
  5. دعا و شفاعت
  6. کشورمان ایران