متی ۷: ۲۴- ۲۷
 ۲۴«پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ بنا کرد. ۲۵چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود. ۲۶امّا هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانۀ خود را بر شن بنا کرد. ۲۷چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد، ویران شد، و ویرانی‌اش عظیم بود!»

چرا اطاعت از خدا اهمیت فراوانی دارد؟

 1. اطاعت به معنای انجام اراده خدا شناسانیده شده است.
  • پیدایش۲: ۱۶و۱۷
  • متی ۷: ۲۱و۲۴- ۲۷
 2. راه صلیب راه اطاعت است.
  • رومیان ۵: ۱۹
  • فیلیپیان ۲: ۸و۹
 3. اطاعت ثمره محبت ما نسبت به خدا و عیسی مسیح می باشد.
  • یوحنا ۱۴: ۱۵ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴
  • اول یوحنا ۵: ۳
 4. اطاعت محکی است که شخصیت مسیحی ما با آن شناخته می شود.
  • اول یوحنا ۲: ۴

نتایج اطاعت ما از خدا چیست؟

 1. شرط و رمز برکت خدا در زندگی به دور از لعنت، اطاعت از احکام خداست.
  • تثنیه ۱۱: ۲۶- ۲۸
  • لطفا برای تایید بیشتر تثنیه ۲۸ را کامل بخوانید
 2. اطاعت از خدا سبب میشود که ما قوم خاص و ممتاز خدا نامیده شدیم.
  • خروج ۱۹: ۵
  • دوم قرنتیان ۶: ۱۷و۱۸
 3. از طریق اطاعت خشنودی و رضایت خدا را جلب میکنیم.
  • اول سموئیل ۱۵: ۲۲
  • عبرانیان ۳: ۱۸
 4. طریق دریافت وعده های خدا نگهداری و اطاعت از احکام اوست.
  • پیدایش ۲۲: ۱۶- ۱۸
 5. شفا و سلامتی در موارد بسیاری از نتایج اطاعت از خدا حاصل میشود.
  • خروج ۱۵: ۲۶
  • دوم تواریخ ۷: ۱۴