میکاه ۵: ۲  اما تو، ای بِیت‌لِحِمِ اِفراتَه، گرچه در میان طوایف یهودا کوچکی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمانروایی خواهد کرد؛ طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است.
 • چه ما بمانیم و چه برویم او باید بازگردد تا کار خدا کامل شود
  • اشعیا ۵۳: ۱۱
 • مشکلات و سختی‌ها خواهد آمد ولی او ما را تنها نخواهد گذاشت!
 • او که سر کلیساست خواهد آمد
  • اعمال رسولان ۱: ۹- ۱۱
 • هیچ کس به جز مسیح عیسی نخواهد آمد!
  • یوحنا ۱۴: ۱۸
 • اگر به جز مسیح فرد دیگری را داشته باشیم یتیم خواهیم بود!
 • در فکر و مشغول چه می​‌باشید؟
  • لوقا ۱۲: ۴۲- ۴۷
 • عروس باید خود را برای بازگشت مسیح پاک و قدوس نگاه دارد
  • کولیسیان ۳: ۱
 • امروز با هر نیت و راز دلی فوت کنیم، پس از آمدن مسیح با آن نیت دل داوری خواهیم شد!
 • بر ما واجب است که آماده باشیم و آمادگی خود را نگه بداریم، زیرا او داوری را بر من و شما خواهد آورد!
 • کلام خدا نشانه​‌های زیادی برای بازگشت ثانویه مسیح بیان کرده است

زمان، زمان آمادگیست!

 • مکاشف۲۲: ۱۸- ۲۱