شیرینترین و زیباترین پیغام انجیل مسیح:
خدا محبت است

اول یوحنا ۴‌:‌۸

ابعاد و حدود محبت خدا چگونه نمایان می​شود؟

یوحنا ۳‌:‌۱۶ افسسیان ۳‌:‌۱۸

 1. عرض محبت خدا
  • «خدا جهان را آنقدر محبت نمود»
  • اشاره به محبت نامحدود خدا دارد
  • محبت خدا جهانی است و همه مردم دنیا را در بر می​گیرد
  • رومیان ۵‌:‌۸‌-‌۱۰
 2. طول محبت خدا
  • «پسر یگانه خود را داد»
  • اشاره به محبت جاودانی خدا
  • یوحنا ۱۳‌:‌۱ و ۱۵‌:‌۱۳ مزمور۱۰۳‌:‌۱۱‌-‌۱۲
  • طول محبت جاودانی خدا بلندتر از آسمان تا زمین و وسیعتر از شرق تا غرب می​باشد
 3. عمق محبت خدا
  • «تا هرکسی به او ایمان آورد»
  • اشاره به محبت عمیق و ریشه​دار خدا
  • یوحنا۶‌:‌۳۷ و متی ۱۱‌:‌۱۹
  • محبت خدا از آنچنان عمقی برخوردار است که شامل حال پسستترین، کثیفترین، زشترین، مکروه​ترین آدمهای روی زمین می​شود.
 4. بلندی‌ یا ارتفاع محبت خدا
  • «هلاک نشود بلکه حیات جاودانی یابد»
  • اشاره به محبت ثمربخش خداست
  • افسسیان ۲‌:‌۴ مزمور ۴۰‌:‌۱‌-‌۳
  • عظمت و ارتفاع محبت خدا در انتقال ایمان‌آورندگان از هلاکت ابدی به حیات جاودانی آشکار می‌شود رومیان۶‌:‌۲۳