خروج ۱۴: ۱۴

خداوند برای شما خواهد جنگید؛ شما فقط آرام باشید.