اعمال ۱:۲ – ۱۳
 چون روز پِنتیکاست فرا رسید، همه یکدل در یک جا جمع بودند آنگاه، زبانه‌هایی دیدند همچون زبانه‌های آتش که تقسیم شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. که ناگاه صدایی همچون صدای وزش تندبادی از آسمان آمد و خانه‌ای را که در آن نشسته بودند، به تمامی پر کرد. سپس همه از روح‌القدس پُر گشتند و آن‌گونه که روح بدیشان قدرت تکلّم می‌بخشید، به زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند. در آن روزها، یهودیانِ خداترس، از همۀ ممالک زیر آسمان، در اورشلیم به سر می‌بردند. چون این صدا برخاست، جماعتی گرد ‌آمده، غرق شگفتی شدند، زیرا هر یک از ایشان می‌شنید که آنان به زبان خودش سخن می‌گویند. پس حیران و بهت‌زده، گفتند: «مگر اینها که سخن می‌گویند جملگی اهل جلیل نیستند؟ پس چگونه هر یک می‌شنویم که به زبان زادگاه ما سخن می‌گویند؟ پارتها و مادها و عیلامیان، مردمان بین‌النهرین و یهودیه و کاپادوکیه و پونتوس و آسیا و فْریجیه و پامفیلیه و مصر و نواحی لیبی متصل به قیرَوان و نیز زائران رومی (چه یهودی و چه یهودی‌شده)؛ و همچنین مردمان کْرِت و عربستان – همه می‌شنویم که اینان به زبان ما مدح اعمال عظیم خدا را می‌گویند.» پس همگی متحیر و سرگشته از یکدیگر می‌پرسیدند: «معنی این رویداد چیست؟»

نشانۀ اول

 • روح القدس مانند وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه را پر کرد.
  • اعمال۲:۲
 • چرا روح​‌القدس به باد و طوفان تشبیه شده است؟
  1. باد و طوفان نشانۀ​قدرت تکان دهندۀ حضور خداست
   • ناحوم ۲: ۱
   • متی ۳: ۱۲
   • باد کاه را از گندم جدا می‌کند و آنرا درو می‌ریزد
  2. قدرت باد و طوفان روح‌القدس دگرگونی و تغییر و تحول ایجاد می‌کند
   • یوحنا۳: ۸
   • حزقیال۳۷: ۱- ۱۴
   • روح‌القدس روح حیات است و کار او احیای مردگان روحانی است
  3. باد و طوفان عطرهای خوشبوی کلیسا را در بین جهانیان پخش می‌کند
   • غزل‌غزلها ۴: ۱۶
   • اعمال۱: ۸ و ۱۷: ۵

نشانۀ دوم

 • روح‌القدس مانند زبانه‌های آتش بر هر یک از ایمانداران کلیسای اولیه قرار گرفت
  • اعمال۲۰: ۳ را با متی ۳: ۱۱ و لوقا ۱۲: ۴۹ مقایسه کنید
 • چرا روح​‌القدس به آتش تشبیه شده است؟
  1. آتش از ریشه می‌سوزاند و تقدیس واقعی را عطا می‌کند.
   • اشعیا ۶: ۶و۷
   • اول‌پطرس۱: ۶و۷
  2. آتش روابط سرد و بیروح ما را با خدا و دیگران گرم و مطبوع می‌سازد
   • ارمیا ۲۰: ۹
   • لوقا ۲۴: ۳۲
  3. آتش روشنایی و نور می‌بخشد و در شبهای تاریک زندگی ما را هدایت می‌کند.
   • خروج ۳: ۲
   • اعداد ۹: ۱۵و ۱۶
  4. آتش با سرعت و قدرت زیاد گسترش می‌یابد.
   • یعقوب۳: ۵
   • امثال۶: ۲۷
   • عبرانیان۱: ۷
  5. نزول آتش بر زندگی ما علامت تایید و رضایت الهی از ماست.
   • اول‌پادشاهان۱۸: ۲۴
   • اول‌تواریخ۲۱: ۲۶

نشانۀ سوم

 • روح‌القدس به شراب آسمانی تشبیه شده که مستی بوسیله آن زندگی ما را تحت کنترل و هدایت خود قرار می‌دهد
  • اعمال۲: ۱۳
  • افسسیان ۵: ۱۸
  • غزل‌غزلها ۲: ۴