خروج ۳: ۱۳-۱۵ موسی به خدا گفت: «اگر نزد بنی‌اسرائیل روم و بدیشان گویم، ”خدای پدرانتان مرا نزد شما فرستاده است،“ و از من بپرسند، ”نام او چیست؟“ آنها را چه پاسخ دهم؟» خدا به موسی گفت: «هستم آن که هستم.» به آنان بگو: «”هستم“ مرا نزد شما فرستاده است.» و باز خدا به موسی گفت: «به بنی‌اسرائیل بگو: ”یهوه، خدای پدرانتان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است.“ «نام من تا به ابد همین است، و همۀ نسلها مرا به این نام یاد خواهند کرد.

مقدمه:

 • هدف سال ۲۰۱۹ شورای همگام – شناخت عمیقتر خدا
 • وضعیت قوم بنی‌اسرائیل در خروج باب ۳
 • ملاقات خدا با موسی و وعده خدا برای آزادی قوم
 • شناخت نام خدا و توکل بر او – مزامیر ۱۰:۹

۵ مفهوم «هستم آن که هستم»:

 1. خدا وجود دارد و حاضر است.
  • داشتن باور این که خدا وجود دارد و ما به او باور داریم کافی نیست. آیا زندگی ما و اعمال ما این حقیقت را منعکس می کند؟ 
   • مزامیر ۱:۱۹
   • مزامیر ۱۳۹: ۱۳-۱۵
   • اشعیا ۴۶: ۹-۱۰
 2. هیچ موجود و حیاتی قبل از خدا وجود نداشت.
  • خدا به هیچ شخص و یا موجودی جوابگو نیست که چگونه به وجود آماده است. خدا از ازل بوده و تا به ابد خواهد بود.
  • مکاشفه ۱۳:۲۲
  • ایوب ۳۸: ۴-۷
  • اشعیا ۶:۴۴
 3. خدای ما تغییر ناپذیر است. 
  • هیچ عامل، شخص و اتفاقی خدا را غافلگیر نمی کند و شخصیت او را تغییر نمی دهد. خدا مثل ما انسان ها فکر و عمل نمی کند. 
   • ملاکی ۶:۳
   • یعقوب ۱: ۱۷-۱۸
   • عبرانیان ۸:۱۳
 4. خدای هستی و منبع نیکویی است. 
  • خدای ما منبع قوت و انرژی هست و هر چه که در این جهان آغاز می شود یا به پایان می رسد به او ختم می شود. او هرگز خسته و درمانده نمی شود. 
   • اشعیا ۴۰: ۲۸-۳۱
   • اعمال ۲۸:۱۷
   • فیلیپیان ۱۳:۲
 5. خدا توسط پسرش عیسی مسیح به ما نزدیک شده است.
  • عیسی مسیح با استفاده از همان لقب و سمتی که خدا خودش را با آن معرفی کرده بود، الوهیت و خدا بودنش را ثابت می کند.
   • یوحنا ۸: ۵۶-۵۹
   • یوحنا ۱:۱
   • فیلیپیان ۲: ۶-۷