برخی از دلایلی که افراد نسبت به کلیسای محلی خود وفادار نمی‌مانند:

 1. افرادیکه از مسیح و کلام خدا لغزش می خورند.​
  • یوحنا ۶ : ۶۰ ، ۶۱ و ۶۶
  • اول پطرس ۲ : ۸
 2. اعضای کلیسا که با رفتارهای و عملکرد غیر مسیحی خود سبب لغزش افراد مختلف می شوند.
  • رومیان ۱۴ : ۱۳ و ۲۱
  • اول قرنتیان ۸ : ۷ – ۱۳
 3. برخی برای اقامت در این کشور با عنوان مسیحی می آیند و پس از حمایت کلیسا و گرفتن جواب اقامت دیگر به کلیسا نمی آیند
 4. افرادیکه با برخی مشکلات  جدی ارتباطی دارند و آنها را حل نمیکنند، کلیسا را ترک میکنند.
  • متی ۱۸ : ۱۵ – ۱۸
  • رومیان ۱۵ : ۷
 5. اعضایی که توقعات اضافی و غیر منطقی دارند و چون انتظارات آنها بر آورده نشده ، کلیسا را ترک می کنند.
  • ارمیا ۱۷ : ۵ و ۶
 6. کسانیکه در کارهایی که مربوط به مسوولیت خودشان نیست دخالت می کنند و افراد مسوول در این قسمت را نمی پذیرند
  • اول قرنتیان  ۱۴ : ۴
  • عبرانیان ۱۳ : ۱۷
 7. افراد تکرو و کسانیکه کار گروهی را نمی توانند انجام دهند و تابع مشورت نیستند میل ندارند به کلیسا بیایند.
 8. افرادیکه برنامه و زمان کاری آنها به ساعات جلسات کلیسایی هماهنگ نیست.
 9. افرادی که در جستجوی عنوان و مقام در کلیسا هستند و اگر موفق نشدند از کلیسا دور میشوند.
  • اول پطرس ۵ : ۵
 10. عده ای جواب دعا یی را در رابطه به یک موضوع خاص از خدا نمیگیرند و دلسرد و نا امید می شوند و کلیسا را ترک می کنند.
 11. افرادی که همسر مناسب خود را در کلیسای محلی خود پیدا نمیکنند و در جستجوی همسر به کلیساهای دیگر متوسل میشوند.
 12. افرادیکه عطای خاص تایید شده در یک مورد را ندارند ولی اصرار دارند در ان قسمت ما آنها را به کار بگیریم.
 13. افرادی که به دنبال تنوع و چیز های تازه هستند، پس از سالها از کلیسا خسته شده و یا برکت لازم را به دست نمی آورند.
 14. افرادی که احتیاج و اشتیاق را در خود حس نمی کنند و یا اهمیت آمدن به کلیسا را درک نکرده اند.
 15. و اما مهمترین دلیل بسیاری از عزیزان این است که هدف از آمدن کلیسا را گم کرده اند و نمی دانند برای چه به کلیسا باید بیایند.
  • رومیان ۸ : ۲۹
  • دوم قرنتیان ۳  : ۱۸
  • فیلیپیان ۳ : ۷ – ۱۴