ویژگی اعضا خانواده‌ای که جلال خدا در آن ساکن است نسبت به یکدیگر:

 1. حلیم هستند.
 2. تسلیم هستند.

“به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید.”

 • افسسیان ۵ : ٢١

ویژگیهای شخصی که تسلیم خداست (مزمور ۱۱۹):

 • لذت
  • ۴۷- “زیرا لذت من در فرمانهای توست که دوستشان دارم.”
 • احترام و محبت
  • ۴۸- “فرمانهای تو را حرمت و دوست خواهم داشت.”
 • متمرکز و هدفمند است
  • ٩٧-“شریعت تو را چقدر دوست میدارم،تمامی روز تفکر من است.”
 • شاد است
  • ١۴- ” از پیروی قوانین تو شادمان میگردم چنانکه از بدیت اوردن ثروتی عظیم.”
 • بالاتر از شادی، مشتاق و هیجان زده است
  • ٢٠- “جانم از شدت اشتیاق به قوانین تو،پیوسته در التهاب است.”
 • کم خوابه😁
  • ۶۲- “نیمه های شب برمیخیزم تا سپاست گویم.”
 • تسلیم خداست حتی اگر به قیمّت سنگین برایش تمام شود.
  • ٧١- “مرا نیکوست که مصیبت دیدم تا فرائض تو را فرا گیرم.”
 • مبشره و از إنجیل مسیح عار ندارد
  • ۴۶- ” در حضور پادشاهان از شهادات تو سخن میگویم و شرم نخواهم داشت.”
 • تسلیم خدا بودن ، ایده های تازه برای سرود جدید به شخص تسلیم شده میدهد
  • ۵۴- “در خانه غربت من ، فرائض تو سرود من شده است.”

خانواده کلیسایی که تسلیم به خدا در ان جهت دهنده رابطه ما با یکدیگر باشد،خانواده ای است که جلال خدا در ان ساکن است.

“جلال باد بر ان عادل”