از چه طرقی می توانیم به شناخت خدا دسترسی داشته باشیم؟

 1. خدا از طریق تجسم در ،پسرش که هم ذات با او بود و خودش را به ما شناسانیده است
  • یوحنا ۱ :۱۴ و ۱۸
  • خدا را فقط خود خدا بما می شناساند و نه هیچ چیز و هیچکس و دیگر.
  • در مسیح خدا به طور کامل با همه جنبه ها و خصوصیات الهی بر ما آشکار شده است
   • یوحنا۱۴: ۷و۸
   • کولسیان۲: ۹
 2. مکاشفه روح القدس ، خداوندی عیسی را برای ما آشکار می کند
  • متی۱۶: ۱۷-۱۵
  • افسسیان۱: ۱۷
  • روح القدس که روح حکمت و کشف و معرفت نامیده می شده است و درباره مسیح شهادت می دهد و جلال او را آشکار می سازد
   • یوحنا۱۵: ۲۶ و ۱۴:۱۶
   • اول قرنتیان۱۲: ۳
 3. تمرکز و تعمق به کلام خدا درباره شخصیت خدا، شناخت عمیقتر از او را برای ما آشکار می سازد
  • مزمور۱۱۹: ۱۸ و ۱۳۰
  • متی۱۱: ۲۵
  • وقتی کلام خدا را می خوانید به جوانب مختلف مربوط به ذات و شخصیت و خصوصیات و عملکردهای خدا تمرکز و تعمق کنید
   • مزمور۳۹: ۳ و ۱۱۹: ۹۷
   • عبرانیان۱۲: ۳
  • افکار خود را که ما را از شناخت خدا دور می سازد نپذیریم
   • دوم قرنتیان۱۰: ۵ و ۶
 4. دادن وقت عمیق تر به خداوند برای ایجاد رابطه صمیمانه و دوستانه با خدا ما را در شناخت خدا رشد میدهد
  • مزمور۱۴۵: ۱۸
  • یوحنا۱۵: ۱۵-۱۲

سوال مهم: شما با صمیمی ترین دوست خود چه نوع رابطه ای دارید؟

 • اصولی که در رابطه صمیمانه با یک دوست خوب وجود دارد با خدا بر قرار کنید
  • امثال۱۷:۱۷ و ۲۴:۱۸