متی ۱۵: ۲۱ – ۲۹ ۲۱ پس عیسی از آنجا بیرون شده، به دیار صور و صیدون رفت. ۲۲ ناگاه زن کنعانیه‌ای از آن حدود بیرون آمده، فریاد‌کنان وی را گفت: «خداوندا، پسر داودا، بر من رحم کن زیرا دختر من سخت دیوانه است.» ۲۳ لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده، خواهش نمودند که «او را مرخص فرمای زیرا در عقب ما شورش می‌کند.» ۲۴ او در جواب گفت: «فرستاده نشده‌ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائیل.» ۲۵ پس آن زن آمده، او را پرستش کرده، گفت: «خداوندا، مرا یاری کن.» ۲۶ در جواب گفت که «نان فرزندان را گرفتن و نزد سگان انداختن جایزنیست.» ۲۷ عرض کرد: «بلی خداوندا، زیرا سگان نیز از پاره های افتاده سفره آقایان خویش می‌خورند.» ۲۸ آنگاه عیسی در جواب او گفت: «ای زن! ایمان تو عظیم است! تو را برحسب خواهش تو بشود.» که در همان ساعت، دخترش شفا یافت.

گفتگوی عجیب:

 • آیا مسیح نژادپرست است؟
  • نه، قهرمان داستانهای او اغلب سامری است.
 • آیا مسیح قصد توهین دارد؟
  • نه. چنین شخصیتی از او در اناجیل دیده نمی‌شود.
 • پس داستان چیست؟
  • یهودیان غیر یهودیان را اغلب با عنوان “سگ” خطاب می‌کردند و دائم افتخارشان این بود که “فرزندان” ابراهیم هستند. و در تحقیر غیر یهودیان مثلی درآورده بودند که “نان را از فرزندان گرفتن و جلوی سگان انداختن شایسته نیست.” و در این مثل خود فرزند، و غیریهودیان سگ بودند. رفتاری دائم پر از تحقیر.
  • حتی شاگردان هم… از واکنش آنها روشن است.
  • این مثل درست است که از دهان مسیح درگفتگو با آن زن در می‌آید، ولی مخاطبان اصلی یهودیانی هستند که دور آنها را گرفته‌اند.
 • مسیح دو هدف دارد:
  • نشان دادن عمق طینت بد یهودیانی که آنها را دوره کرده‌اند
  • امتحان چگونگی ایمان آن زن. “پسر داوود”
 • جواب زن غیرمنتظره است:
  • بیان ایمان

ایمان شفابخش:

 • مسیح در دو مورد ایمان افراد را تعریف می‌کند و هر دو آنها غیر یهودی هستند. در هر دو شفا از راه دور صورت می‌گیرد.
 • بزرگی ایمان آنها در چه بود؟
  • در شخصی که ایمان بر او قرار داشت.
 • ایمان شفابخش و در عین حال ایمان نجات بخش ایمانی است که بر مسیح درست قرار دارد.
 • تاکتیک شیطان در مبارزه با کار خدا:
  • ایجاد انجیل دروغین – تعالیم غلط
  • ایجاد مسیحیان دروغین
  • ایجاد ملکوت دروغین – رشد مسیحیت کاذب