ریشه دوانیده‌اید!

کولسیان ۱: ۹- ۱۴ و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم، باز نمی‌ایستیم از دعا کردن برای شما و درخواست نمودن، تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید، تا شما به طریق شایسته خداوند به‌ کمال خشنودی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا رشد کنید.و به اندازه توانایی جلال او به قوت کامل نیرومند شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید؛ و پدر را شکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدسین در نور گردانیده است، و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به پادشاهی پسر محبت خود منتقل ساخت،  که در وی رهایی خود یعنی بخشش گناهان خویش را یافته‌ایم.

مشکل این کلیسا

 1. در جسم بودن عیسی را رد می‌کردند.
 2. اولوهیت کامل او را رد می‌کردند.

هسته مرکزی پیام انجیل شخص خود عیسی است

این انجیل کلام حقیقت است و پیام خوش آن فیض.

نه برای یک عده خاص، بلکه برای همه دنیاست.

عیسی کیست؟

 • نجات‌دهنده
 • خالق
 • ازلی
 • همه چیز برای او
 • نگهدارنده همه چیز
 • سر کلیسا
 • محبوب خدا

بمب اصلی:

 • در وی  از جهت جسم تمامی پری اولوهیت ساکن است.
 • دو طبیعت انسانی و الهی در یک وجود!

پنجره درست به جفا

 • آیه ۲۴
 • اگر جفای هدفمند را درک کنیم، هم کلیسای هدفمند خواهیم داشت و هم زندگی هدفمند

دعای پولس

کولسیان ۱: ۹- ۱۴ و از آن جهت ما نیز از روزی که این را شنیدیم، باز نمی‌ایستیم از دعا کردن برای شما و درخواست نمودن، تا از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید، تا شما به طریق شایسته خداوند به‌ کمال خشنودی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا رشد کنید.و به اندازه توانایی جلال او به قوت کامل نیرومند شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید؛ و پدر را شکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدسین در نور گردانیده است، و ما را از قدرت ظلمت رهانیده، به پادشاهی پسر محبت خود منتقل ساخت،  که در وی رهایی خود یعنی بخشش گناهان خویش را یافته‌ایم.

 

 1. در هر حکمت و فهم روحانی پر شوند.
  • خدا می‌خواهد که اراده او را بدانیم (اعمال ۲۲: ۱۴)
  • خدا می‌خواهد که اراده او را درک کنیم (افسسیان ۵: ۱۷)
  • اهمیت واژه‌های پری، پر شوید، تکمیل شده‌اید،  …
  • نیاز شما دانستندانش دیگری نیست، رشددر آن دانشی است که هم اکنون هم دارید.
 2. در اطاعت عملی از کلام رشد کنند.
  • حکمت روحانی حقیقی باید خود را در زندگی روزمره فرد مسیحی منعکس کند.
   • اول: حکمت و علم

     

   • دوم : رفتار و زندگی

     

   • سوم: خدمت

     

  • این ما نیستیم که برای خدا کار می‌کنیم، بلکه این خداست که در ما و از طریق ما کار می‌کند که ثمر بیاوریم.
 3. از نظر شخصیت اخلاقی والا گردند.
  • یکی از مشکلات بزرگ کلیساهای فعلی در این است که تاکید زیاد بر دانش مسیحیو خدمت مسیحیاست. و این وسط شخصیت مسیحی فراموش شده است. افراد و خادمین مدعی داشتن حکمت الهی هستند، لیکن در شخصیت آنها محبت، مهربانی، شفقت جایی ندارد. ما چنان در خدمت غرق می‌شویم که یادمان می‌رود خصوصیاتی را که باید به عنوان افراد و صاحبان حکمت داشته باشیم در شخصیت خود چک کنیم.

    

   • صبر کامل:  پایداری در شرایط سخت (رومیان ۵: ۳ – ۴)

     

   • تحمل:  نقطه مقابل انتقام. ثمره روح‌القدس (غلا ۵: ۲۲)

     

  • صبر با شرایطسر و کار دارد، لیکن تحمل با مردم

نشانه‌های رشد روحانی، چه فردی چه کلیسایی

 1. آیا  اراده خدا را برای زندگی و کلیسای خود می‌دانیم؟
 2. آیا در راستای این اراده به شایستگی زندگی می‌کنیم؟
 3. آیا از نظر شخصیت اخلاقی رشد همدیگر را شاهد هستیم؟