رومیان باب ۸
۱-برای انان که در مسیح عیسی هستند،دیگر هیچ محکومیتی نیست.
۱۴-زیرا انان که از روح خدا هدایت میشوند،پسران خدایند.
۱۷-اگر فرزندانیم،پس وارثان نیز هستیم.
۲۸-میدانیم در حق انان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند،همه چیزها با هم برای خیریت در کار است.
۲۹-زیرا انان را که از پیش شناخت،ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شمل پسرش در ایند،تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد.
۳۱-…اگر خدا با ماست ،کیست که بتواند بر ضد ما باشد.
۳۵- کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد.
۳۷-…در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم.
رومیان ۸: ۲۹
“زیرا (خدا) انان را که از پیش شناخت،ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش در ایند،تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد.
دوم قرنتیان ۳ :۱۸
“همه ما که به چهره بی نقاب ،جلال خداوند را ،چنانکه در اینه ای ، مینگریم، به صورت همان تصویر،از جلالی به جلال فزونتر دگرگون میشویم؛و این از خدامند سرچشمه میگیرد که روح است.”
اول قرنتیان ۱۵
۴۷”انسان اول از زمین است(آدم)وخاکی؛انسان دوم از اسمان است”.(عیسی مسیح)
۴۸-هر انچه انسان خاکی واجد ان بودفدر خاکیان نیز وجود دارد؛
وهر انچه انسان اسمانی داراست،در اسمانیان نیز یافت میشود.
۴۹-وهمان گونه که شکل انسان خاکی را به هود گرفتیم،شکل انسان اسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت.”

نامهایی که خدا به ما میدهد،اولین قدم و بیعانه ایست از طرف خدا برای به شباهت عیسای مسیح درآمدن.

ویژگی نامهایی که خدا به ما می‌دهد:

۱-بیان کننده هویت واقعی ما در مسیح وزیبایی درونی ماست که ممکن است از نظر ما مخفی باشد.
۲-این نامها در واقع متعلق به عیسای مسیح هستند اما او با سخاوتمندی انها را به ما میبخشد.

صخره عیسی پطرس
معبد (هیکل خدا) عیسی ایمانداران
 خادم برگزیده عیسی پولس (ایمانداران)
 تاک عیسی ایمانداران (تاکستان)
شاخه عیسی ایمانداران
پادشاه عیسی ایمانداران
کاهن عیسی ایمانداران
تثنیه  ۷: ۶ “زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید.او از میان تمامی قومهای زمین ،شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید. “