آمار نشان می دهد که به صورت میانگین هر روز حدود ۵۰ هزار فکر به ذهن انسان خطور می کند!!! (حدود یک فکر هر ۲ ثانیه)

با چنین ترافیک فکری در ذهن خود، ما چگونه می توانیم این همه فکر را کنترل کرده و در جهت درستی سوق دهیم؟

رومیان ۲:۱۲ و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود؛ اراده نیکو، پسندیده و کامل او.

خدا خیلی بیشتر مایل است که طرز فکر و ذهن ما را تغییر دهد تا شرایط و مسائل ما را!!! (ریک ورن)

تا ذهن ما تازه نشود و طرز فکر ما عوض نشود، هیچ اتفاق جدیدی و تغییر جدی در زندگی ما شکل نمی گیرد.

جالب است که نه شیطان (هر چند که بسیار مایل است) و نه حتی خدا فکرهای ما را کنترل می کنند؛ بلکه ما خودمان آنها را کنترل می کنیم.

چرا باید ذهن و فکرهای خود را کنترل کنیم؟

 1. چون فکرهای ما زندگی ما را کنترل می کنند.
  • (اول فکر می کنیم و بعد عمل می کنیم)
  • امثال ۲۳:۴
 2. ذهن ما میدان جنگی است برای گناه. در ذهن ما مدام جنگی است که گاهی از آن آگاهیم و گاهی نا آگاه.
  • رومیان ۷: ۲۲-۲۳
 3. رمز یافتن شادی و آرامش است.
  • رومیان ۶:۸

۳ انتخاب روزانه برای ذهن سالم و کنترل شده:

 1. باید ذهنم را خوراک سالم دهم و با حقیقت پر کنم.
  • (همانگونه که به بدنم خوراک می دهم)
  • یوحنا ۳۲:۸،
  • متی ۴:۴،
  • مزامیر ۹۷:۱۱۹
 2. باید ذهن خود را از افکار مخرب خالی کنم. ۳ دشمن ذهن ما: نفس، شیطان، دنیا.
  • رومیان ۲۳:۷،
  • رومیان ۵:۸،
  • ۱ یوحنا۱۶:۲
  • هر فکری را که می کنید باور نکنید! (اکثر فکرهای ما اشتباه هستند)
 3. باید افکار خود را متمرکز امور نیکو کنیم. به عیسی فکر کنید، به دیگران فکر کنید و درباره ابدیت فکر کنید.
  • فیلیپیان ۸:۴

چرخه وسوسه به چه صورت است؟

یعقوب ۱: ۱۴-۱۵
هنگامی که کسی وسوسه می شود، هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و به دام می افکند. هوای نفس که آبستن شود، گناه می زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار می آورد.