بررسی کتاب یونس

آیا تابحال با طوفانی در زندگی خود مواجه شده‌اید؟

از ارادۀ خدا نمی‌شود فرار کرد!

بسیاری از ناآرامی‌های زندگی ما به جهت نااطاعتی از فرمان خدا است!

خیلی وقت‌ها کارهایی که می‌دانیم اشتباه است را انجام می‌دهیم! یا برای اینکه از خدا نااطاعتی کنیم، خود را به خواب می‌زنیم!

خیلی وقت‌ها به جایی که از خواب غفلت بیدار شویم، دوست داریم که در دردهای خود فرو برویم!

ما باید یونس‌های درونمان را به دریا بیاندازیم تا ناآرامی‌های زندگیمان آرام بگیرند.

هدف خدا از بین بردن یونس نیست!

  • بلکه بازگشت او و وارد شدن او در یک رابطۀ جدید با خداست!

خدای ما خدای فرصت‌هاست!

  • او برای ما برنامه دارد!

اطاعت ما از فرمان خدا، نتایجی بزرگی فراتر از عقل و فکر ما خواهد داشت

  • یونس از فرمان خدا نااطاعتی کرد
  • او زندگی دیگران را نیز به خطر انداخت
  • او زنگ خطر خدا را جدی نگرفت