تثنیه ۲۸: ۱-۱ ۴ «و اگر صدای یهوه خدای خویش را به‌دقّت بشنوید و به هوش باشید تا تمامی فرمانهایی را که من امروز به شما امر می‌فرمایم به جای آورید، آنگاه یهوه خدایتان شما را بر همۀ قومهای جهان برتری خواهد بخشید. آری، اگر صدای یهوه خدای خویش را بشنوید، تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد گرفت: در شهر، مبارک و در صحرا نیز مبارک خواهید بود. ثمرۀ رَحِم شما و ثمر زمینتان و ثمرۀ چارپایانتان، یعنی گوساله‌های رمه و بره‌های گلۀ شما، مبارک خواهد بود. ورودتان مبارک خواهد بود و خروجتان نیز مبارک. «خداوند دشمنانتان را که بر ضد شما برخیزند، در برابر شما مغلوب خواهد ساخت. از یک راه بر شما حمله خواهند آورد و از هفت راه از برابرتان خواهند گریخت. خداوند در انبارهای شما و در هرآنچه دست خود را بدان دراز کنید، برکت را امر خواهد فرمود، و شما را در سرزمینی که یهوه خدایتان به شما می‌دهد، مبارک خواهد ساخت. و اگر فرمانهای یهوه خدای خود را به جای آرید و در راههای او گام بردارید، خداوند چنانکه برایتان سوگند خورد، شما را برای خود به عنوان قومی مقدس استوار خواهد ساخت. آنگاه همۀ قومهای جهان خواهند دید که شما به نام یهوه خوانده می‌شوید، و از شما خواهند ترسید. و خداوند شما را در ثمرۀ رَحِمتان و ثمرۀ چارپایانتان و ثمر زمینتان، در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان سوگند خورد به شما بدهد، به فراوانی خواهد افزود. خداوند خزانۀ نیکوی خود یعنی آسمان را به روی شما خواهد گشود تا باران را در موسمش بر سرزمین شما بباراند و همۀ دسترنجتان را برکت دهد. به قومهای بسیار قرض خواهید داد، اما خود قرض نخواهید گرفت. خداوند شما را سَر خواهد ساخت، نه دُم، و همواره بالا خواهید رفت نه پائین، به شرطی که فرمانهای یهوه خدای خویش را که من امروز به شما امر می‌فرمایم بشنوید و به هوش باشید تا آنها را به جای آورید، و از هیچ‌یک از سخنانی که من امروز به شما امر می‌فرمایم به راست یا چپ منحرف مشوید، تا خدایانِ غیر را پیروی کرده، آنها را عبادت کنید. سبد شما و ظرف خمیرتان مبارک خواهد بود.
 • چگونه میتوان صداى خدا را شناخت و صداى او را شنید؟
  • یوحنا ١٠: ٢٧، ٢٨
   • «گوسفندان من به صدای من گوش فرا می‌دهند؛ من آنها را می‌شناسم و آنها از پی من می‌آیند. من به آنها حیات جاویدان می‌بخشم، و به‌یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود.»
 • شنیدن صداى خدا شخصى است.
  • لوقا ۴: ١٨، ١٩
   • «روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.»
 • صداى خدا براى شنونده اش آشنا است.
  • در یوحنا ١٠: ۴، ۵ مسیح گفت: «امّا “کوسفندان من” هرگز از پی بیگانه نمی‌روند، بلکه از او می‌گریزند، زیرا صدای بیگانگان را نمی‌شناسند.»
 • چطور عیسى مسیح میتواند شبان ما باشد؟
  • اگر صداى او را میشنویم و اطاعتش میکنیم او شبان ما خواهد بود.
 • شنیدن صداى خدا چه حس و حالى در ما ایجاد میکند؟
  • تغییر در زندگى ما و اطرافیانمان ایجاد میکند. 
  • اشعیا در باب ششم
 • آیا زمان خاصى میشه صداى خدا را شنید؟
  • هستم آن که هستم.
  • هستم زمان حال است گذشته نیست آینده هم نیست، اسم خدا “هستم” یعنى زمان حال است.
 • شنیدن صداى خدا ایمان ایجاد میکند، رمز ایمان در شنیدن کلام خداست،
  • رومیان ١٠: ١٧
 • باشنیدن صداى خدا و عمل کردن به فرمان خدا زندگى ما میتونه در مسیر حیات و برکت قرار بگیرد.
 • عیسى مسیح در چنین روزهایى پا به جهان ما گذاشت
  • تا مرگ را از زندگى ما برداشته و حیات را به ما ببخشد.
  • با فیض مسیح هست که حیاتى نو یافتیم و میتونیم با خدا در رابطه اى زیبا داشته باشیم و صداى زیبایش را بشنویم