از زبان تقدیس نیافته چه نوع گناهانی صادر می​شود؟

 • الف) دروغگویی و فریب​کاری
 • ب) گناه جذاب غیبت و بدگویی
 • ج) فضولی نمودن، دخالت بی​جا کردن – اسرار دیگران را فهمیدن و پخش کردن آن
  • اول پطرس۴: ۱۵
  • اول تیموتائوس ۵: ۱۳
  • کلام خدا فضولی و دخالت بی​جا در کار دیگران را به شدت ممنوع کرده است و آنرا در ارتباط با گناه تنبلی، بیکاری و سخن​چینی می​داند و به ما دستور داده
  • دوم تسالونیکیان ۳: ۱۱و۱۲
 • د) فحش و نفرین، به کاربردن الفاظ زشت
  • اول‌پطرس ۳: ۹
  • افسسیان ۴: ۲۹
  • انگیزه ما وقتی کلمات زشت و بی​ادبانه به یکدیگر می‌گوییم، چیست؟
   • تحقیر کردن، خوار شمردن،  شرمسار نمودن، انزجار و نفرت و گرفتن انتقام، همگی از ثمرات این گناه ناپاک سرچشمه می‌گیرد
   • یعقوب ۳: ۹‌-‌ ۱۱
   • لوقا ۶: ۴۵
  • مزمور ۱۴۱: ۳ «ای خداوند بر دهانم نگهبان بگذار و بر در لبهایم دیده‌بانی کن»
 • هـ) غُرغُر و شکایت
  • فیلیپیان ۲: ۱۴
  • یعقوب ۵: ۹
  • ریشه غرغر و شکایت از بی‌اعتمادی به نیکویی، محبت، عدالت و حاکمیت خدا سرچشمه می‌گیرد
  • اول قرنتیان ۱۰:۱۰
  • برای غلبه بر گناه غُرغُر و شکایت چه باید کرد؟
   1. قبل از هرچیز باید توبه واقعی از این گناه مُخرب نمود
    • کولسیان ۳: ۸
   2. شکایت‌ها و تلخی‌های خود را بحضور خدا ببریم و از او تسلی و حکمت را خواهان باشیم
    • مزمور ۱۴۲: ۱و۲
   3. در جستجوی راه حل برای رفع شکایت باشیم
    • یعقوب ۳: ۱۳- ۱۸
   4. با روحیه مسیحی مشکل خود را به کسی که از او ناراحت هستیم مطرح بکنیم و نه به دیگرانی که به آنها مربوط نمی‌شود!
    • امثال ۱۵: ۱
    • غلاطیان۶: ۱
   5. در صورتیکه مشکل حل نمی‌شود، فقط به خادم مسئول و شبان کلیسا مراجعه کنید و از رهنمون‌های آنها اطاعت نمائید
    • عبرانیان ۱۳: ۱۷
   6. روحیه شکرگزاری خود را برای نعمت‌هایی که خدا به شما بخشیده است، تقویت کنید
    • فیلیپیان ۴: ۶