رومیان ۵: ۱ – ۵ “پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح،  که به وساطت او دخول نیز یافته‌ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می‌نماییم. و نه این تنها، بلکه در مصیبتها هم فخر می‌کنیم، چونکه می‌دانیم که مصیبت صبر را پیدا می‌کند، و صبر امتحان را و امتحان امید را. و امید باعث شرمساری نمی‌شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح‌القدس که به ما عطا شد، ریخته شده است. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین، مسیح برای بی‌دینان وفات یافت.”
 • دخول: Prosagogei دو معنی؛ معرفی کردن، بندر
 • مصیبت: Thlipis فشار از هر نوع
 • صبر: hupomenei بردباری با روحیه غلبه کننده و پیروز
 • امتحان: dokimei گذاشته شدن در آتش

وقتی در سختی‌های زندگی می‌افتیم چه باید بکنیم؟

 • برای ما سختیها خواهد بود، بودنشان هم عادی است و ضروری
  • دوم تیموتائوس ۲: ۳
  • دوم تیموتائوس ۳: ۱- ۴
  • دوم تیموتائوس ۳: ۱۲- ۱۳
 • پولس به تیموتائوس می‌گوید که در رنج و سختی خواهیم افتاد به خاطر:
  1. شهادتی که داریم، زندگی خداپسندانه‌ای که داریم، و ایستادنمان بر حقیقت
   • دوم تیموتائوس ۱: ۸ و ۲:‌ ۸- ۹ و ۲: ۱۷- ۱۸ و ۳: ۶- ۸ و ۳:‌۱۲
  2. زمانی که طرد می‌شویم و یا تنهایمان می‌گذارند
   • دوم تیموتائوس ۱: ۱۵ و ۴: ۹- ۱۱ و ۴:‌۱۶
  3. نتیجه امیال جسمانی و دنیوی
   • دوم تیموتائوس ۲: ۲۲

۱۰ اصل از رساله دوم تیموتائوس

اصل ۱: فراموش نکنید که چرا در زحمات و سختی‌ها هستید

 • هدف و کسی را که خدمت می‌کنید را از یاد نبرید
  • دوم تیموتائوس ۲: ۸- ۹
 • هدف، شکل‌گیری شخصیت، در ما و سپس از طریق ما
  • افسسیان ۴: ۱- ۱۰
 • چرا در سختی هستم؟
  • اول پطرس ۴: ۱۲- ۱۹

اصل ۲: به خاطر داشته باشید که شما در «بند مسیح» هستید، نه در بند و اسارت دیگر مردم و وضعیتتان

 • دوم تیموتائوس ۱: ۸- ۹
 • در معجزه پنج نان و دو ماهی چه اتفاقی افتاد؟
  • یوحنا ۶