1. هیچ قدرتی بر آن چیره و پیروز نمی‌شود
  • متی ۱۶: ۱۸
  • اشعیا ۲۸: ۱۶
 2. کلیسا محل پرستش خدای زنده است
  • اول‌پطرس ۲: ۵
  • دوم‌قرنتیان ۶: ۱۶
  • اول‌قرنتیان ۶: ۱۹
 3. کلیسا مدافع ارزشهای فرهنگی و اخلاقی
  • خروج ۳۵: ۳۳
 4. کلیسا بدن و عروس عیسی است
  • اول‌قرنتیان ۱۰: ۲
  • رومیان ۷: ۴
  • مکاشفه ۲۱: ۹
  • افسسیان ۳: ۶
 5. کلیسا مفسر کلام خداست
  • دوم‌پطرس ۱: ۲۰
  • دوم‌پطرس ۳: ۱۶
 6. کلیسا محل تحقق وعده‌های خداست
  • غلاطیان ۳: ۲۹
  • افسسیان ۱: ۱۴
  • اول‌تیموتائوس ۴: ۸
 7. کلیسا محل داوری و تنبیه خداست
  • عبرانیان ۱۲: ۶
  • اول‌قرنتیان ۱۱: ۳۲