رومیان ۵: ۳-۵ نه تنها این، بلکه در سختیها نیز فخر می کنیم، زیرا می دانیم که سختیها بردباری به بار می آورد و بردباری، شخصیت را میسازد و  شخصیت سبب امید می گردد. و این امید به سرافکندگی ما نمی‌انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح‌القدس که به ما بخشیده شد، در دلهای ما ریخته شده است.

مسیح از طریق درد و رنج انسانیت را یاد گرفت و ما از طریق درد و رنج شبیه مسیح شدن را یاد می‌گیریم!

جوانب مثبت درد و رنج:

 • استقامتمان را بیشتر می‌کند
 • ارتباطاتمان را عمیقتر می‌کند
 • تغییر ارزش‌ها و اولویتهایمان در زندگی

انواع درد و رنج:

 1. درد و رنجی را که خودمان بر روی خودمان می‌آوریم!
  • راه حل: توبه کردن و اصلاح شدن
 2. درد و رنج ناشی از خیانت دیگران!
  • راه حل: بخشیدن
 3. درد و رنج از دست دادن!
  • راه حل: امید (فکر کردن به ابدیت)
 4. درد و رنج راز (بی جواب)!
  • راه حل: اعتماد به خدا