ایوب ۲۳: ۱۰- ۱۲ اما او راهی را که می‌روم می‌داند، و چون مرا بیازماید، مانند طلا بیرون خواهم آمد. در جای قدمهای او پا نهاده‌ام؛ طریق او را نگاه داشته، از آن منحرف نشده‌ام. از فرمان لبانِ او دور نگشته‌ام؛ سخنان دهانش را بیش از رِزق خود ذخیره کرده‌ام.
 1. آیه ۱۰ ایوب ایمان خود را به حکمت و درک خدا اعلام می‌کند
  • «اما او راهی را که می‌روم می‌داند»
   • این آیه را با عبرانیان۴: ۱۵ مقایسه کنید
 2. آیه ۱۰ ایوب در آزمایش ایمان از میان کوره آتش مانند طلای خالص بیرون می‌آید
  • «چون مرا می‌آزماید مثل طلا بیرون می‌آیم»
   • اول‌پطرس ۱: ۶و۷
   • دوم‌تیموتائوس ۴: ۷و۸
 3. آیه ۱۱ ایوب اعلام پیروی از طریق‌های خداوند را می‌نماید
  • «در جای قدمهای او پانهاده‌ام، طریق او را نگاه داشته از آن منحرف نشده‌ام»
   • اول‌پطرس ۲: ۲۲
 4. آیه ۱۲ ایوب در سختیها اعلام اطاعت از احکام خدا را می‌نماید
  • «در جای قدمهای او پانهاده‌ام، طریق او را نگاه داشته از آن منحرف نشده‌ام»
   • اول‌پطرس ۲: ۲۲
  • «از فرمان لبهای او دور نگشته‌ام سخنان دهانش را بیش از رزق خود ذخیره کرده‌ام»
   • مزمور۱۱۹: ۶۷و۷۱
   • عبرانیان۵: ۸
ایوب ۱۹: ۲۵- ۲۷ اما من می‌دانم که ولیّ من زنده است، و در آخر بر زمین خواهد ایستاد. پس از آنکه پوست تنم اینچنین بگندد، با این همه، در جسم خویش خدا را خواهم دید! آری، من خودْ او را خواهم دید، و چشمان خودم بر او خواهد نگریست، نه دیگری. و دلم در اندرونم چه بی‌تاب است!

اعتراف ایمان ایوب

 1. آیه ۲۵ اعتراف ایمان ایوب به خداوند بعنوان ولی (رهاننده) زنده
  • «من می‌دانم که ولی من زنده است»
   • دوم‌تیموتائوس ۱۲
 2. آیه ۲۵ اعتراف ایمان ایوب به بازگشت ثانوی مسیح
  • «در آخر بر زمین خواهد برخاست»
   • فیلیپیان ۳: ۲۰
 3. آیه ۲۶ اعتراف ایمان ایوب به حقیقت قیامت مردگان
  • «پس از آنکه پوست تنم این چنین بگندد با این همه در جسم خویش خدا را خواهم دید»
 4. آیه ۲۷ اعتراف ایمان ایوب به دیدار خداوند با چشمان خودش
  • «آری من خود او را خواهم دید و چشمان خودم بر او خواهد نگریست نه دیگری»