رومیان ۳: ۲۹ آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ آیا خدای غیریهودیان نیست؟ البته که او خدای غیریهودیان نیز هست.

کتاب یونس

تقسیم​‌بندی کتاب یونس:

  • درخواست خدا از یونس و فرار او
  • شکم ماهی و توبه یونس
  • رساندن پیغام به اهالی نینوا
  • توبه همگانی و رحمت خدا

شباهت‌های یونس به عیسی:

 یونس  عیسی  آیات
ماموریتش رساندن پیغام توبه و بازشگت نزد خدا برای قوم آشوری نینوا. ماموریتش رساندن پیغام انجیل به همه افراد و اعلان فیض و محبت خدا به دنیا. یونس ۱: ۱-۲، ۳: ۱-۲متی ۲۸: ۱۸-۲۰
۲٫ یونس حاضر بود جانش را برای نجات ملوانان و هم قایقیانش بدهد. عیسی مسیح حاضر بود جانش را برای نجات تمام دنیا بدهد. یونس ۱۲:۱متی ۲۸:۲۰
۳٫ یونس در شکم ماهی بزرگی دفن شد. عیسی بعد از مرگش در قبری دفن شد. یونس۱:۲، مرقس ۲۹:۶
۴٫در روز سوم یونس از شکم ماهی نجات یافت در روز سوم عیسی از قبر خود قیام فرمود. یونس۱۰:۲، متی ۴۰:۱۲، لوقا ۷:۲۴
۵٫ یونس بعد از نجاتش به مامورتش ادامه می دهد و پیغام خدا را به نینوا می برد. عیسی بعد از قیامش به ماموریتش در این دنیا برای پیشبرد انجیل ادامه می دهد. یونس ۳: ۱-۳متی ۲۸: ۱۶-۲۰
۶٫ در دعای توبه یونس در باب دوم تمثیل های زیادی به زندگی عیسی است. یونس ۲:۲: در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم هاویه تضرع نمودم و مرا شنیدی.   یونس ۲:۷ چون جای من در اندرونم بی تاب شد، خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید.  یونس ۹:۲ قربانی خواهم گذرانید.
۷٫ یونس به مردم نینوا پیغام داد که اگر توبه نکنید و باز نگردید غضب خدا بر شما خواهد بود. اما نجات هدیه خداست. عیسی به مردم دنیا پیغام داد که اگر توبه نکنید و باز نگردید غذب خدا بر شما خواهد بود. اما نجات هدیه خداست. یونس ۱:۱ ، ۴:۳یوحنا ۱۷:۳، ۳۴:۵

درسهای که یونس گرفت:

  • شهر نینوا با پیغام یک نبی ناآشنا نجات پیدا کردند
  • ما باید به عنوان اسراییل جدید نمونه​ای مناسب برای این دنیا باشیم
  • کار خدا به واسطه کمبودهای ما لنگ نخواهد ماند

پیغام اصلی کتاب یونس پیغام بخشش است. خدا یونس را بخشید. خدا همچنین بر شهر نینوا و قوم آشور رحم کرد و آنها را بخشید. اما یونس هیچوقت قوم آشور و شهر نینوا را نبخشید و شاید حتی هیچوقت خدا را برای این تصمیم و عمل نبخشید. ماموریت ما به عنوان مسیحیان مثل یونس این است که پیغام خدا را به تمام جهان ببریم مبادا که هلاک شود.

ارمیا ۱۸: ۸ اگر آن امتی که درباره ایشان گفته باشم از شرارت خویش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بلایی که به آوردن آن قصدنموده‌ام خواهم برگشت.