لوقا ۲: ۴۱- ۵۲

چرا یوسف و مریم عیسی کوچولو را گم کردند؟

 1. به علت ازدحام و جمعیت زیادی که در اورشلیم جمع شده بودند مسیح را گم کردند.
  • لوقا۲: ۴۱- ۴۳
  • وقتی دنیا و محیط اطرافمان با همه شلوغیهای برنامه‌های زندگی بر افکار ما حاکم می‌شود حضور عیسی مسیح در زندگی ما کم رنگ می‌شود.
  • یعقوب۴: ۴
  • اول یوحنا۴: ۴و ۵: ۴و۵
 2. غفلت و بی‌توجهی یوسف و مریم سبب شد که عیسی کوچولو را گم بکنند.
  • آیه۴۳ و۴۴
  • غفلت و بی‌توجهی ما سبب می‌شود که عیسای واقعی را گم کرده و با عیسی غیر واقعی و رویای ذهن خود مشغول شویم.
  • عبرانیان۲: ۳
  • لوقا۱۹: ۴۲و ۴۴
 3. عدم شناخت مسیح در رسالت اصلی او سبب شده که یوسف و مریم عیسی را گم کنند.
  • آیه ۴۹و ۵۰
  • وقتی که عیسی مسیح واقعی را نمیشناسیم به دنبال راههای خود برای جستجوی عیسی میگردیم نه طریقهای الهی
  • هوشع ۴: ۶
  • اشعیا ۵: ۱۳

حالت روحی و روانی یوسف و مریم قبل از پیدا کردن عیسی چگونه بود؟

پاسخ آیه ۴۸ در دو کلمه بیان شده: مضطرب و غمناک (نگرانی بسیار)

زندگی بدون حضور عیسی آمیخته با غم و اضظراب و سرگردانی و بی‌هدفی و فاقد مفهوم و ارزش می‌باشد.
یوحنا ۱۵: ۵ و اعمال ۱۷: ۲۸

یوسف و مریم بوسیله چه طریق​هایی عیسی گمشده را پیدا کردند؟

 1. به سوی اورشلیم جایی که او را گم کرده بودند بازگشت کردند
  • آیه ۴۵-
  • بازگشت به سوی خدا یعنی اینکه با یک هدف مشخص و روشن به حضور خدا برویم
  • هوشع ۶: ۱
 2. طریق دوم حالت اشتیاق و جویندگی یوسف و مریم را نشان می‌دهد
  • آیه ۴۴
  • تشنگان و جویندگان واقعی عیسی مسیح را پیدا می‌کنند.
  • ارمیا ۲۹: ۱۳
  • امثال ۸: ۱۷
  • یوحنا ۷: ۳۷
 3. یوسف و مریم به خانه خدا (حضور خدا) آمده، مسیح را در آنجا پیدا کردند.
  • آیه ۴۶
  • عیسی مسیح را در حضور خدا، جایی که او مشغول امور پدر خود می‌باشد می‌توان پیدا کرد. آنجا محل مکاشفه الهی برای سئوالات، ابهامات و حقایق ناشناخته می‌باشد.
  • مکاشفه ۵: ۸- ۱۰