۱-شکرگزاری برای حاکمیت خدا بر تمام اوضاع و شرایط منفی زندگی

 • مزمور۴۷: ۴ – ۶
 • مزمور۱۰۳: ۱۹
 • مکاشفه۱۹: ۶

۲- اعتراف نیکوی روزانه ایمان مسیحی

 • اول تیموتائوس۶: ۱۲
 • اول پطرس۴: ۱۱
 • ارمیا۱۵: ۱۹
 • مرقس۱۱ : ۲۳

۳- استفاده از اقتدار الهی برای فرمان دادن بر هر گره کور و حملات مختلف دشمن

 • پیدایش۱: ۲۶ و ۲۸
 • لوقا۱۰: ۱۹
 • دوم قرنتیان۱۰: ۴ – ۶
 • مزمور۴۲: ۵ و ۶۲: ۵