۴)​ کسانیکه با تکیه بر شریعت، تلاشها و لیاقتهای مذهبی (خارج از فیض خدا) می‌خواهند مقبول خدا واقع شده، رستگار شوند

 • پولس در رومیان باب ۷ حالات و علائم وضعیت دردناک ‌شخصی که با تکیه بر اعمال شریعت می‌خواهد رستگار شده و مقبول خدا واقع شود را شرح می‌دهد.
  • رومیان۷: ۷- ۲۴

راه چاره و درمان قطعی برای رهایی از فشارهای زندگی تحت کنترل شریعت چیست؟

 • بیایید با تمام وجودتان به فیض دولتمند و رهایی بخش خداوند که توسط مسیح برای ما فراهم شده است، پناه ببریم

معنی فیض عیسی مسیح چیست؟

 • به معنای بخشش یا هدیه مجانی و بلاعوض الهی می‌باشد که ما لیاقت و شایستگی دریافت آنرا نداریم، ولی خدا محض لطف و رحمتش در مسیح نصیب ما می‌سازد.

تاثیرات تکیه بر فیض خدا که در مسیح ظاهر شده در زندگی ما چیست؟

 1. از طریق دریافت فیض رهایی بخش مسیح، ما آزادی و رستگاری واقعی را بدست می‌آوریم.
  • افسسیان ۲: ۷و۸
 2.  از مجرای فیض خدا در مسیح است که ما بجای محکوم شدن، در حضور خدا تبرئه و عادل شمرده می‌شویم.
  • رومیان ۳: ۲۳و۲۴
  • رومیان ۵: ۱
 3. بوسیله قدرت فیض مسیح است که ما بر اسارتهای گناه و بحرانهای زندگی غالب و مسلط می‌شویم.
  • رومیان ۶: ۱۴
  • دوم​ قرنتیان ۱۲: ۷- ۹
 4. به خاطر تکیه بر فیض مسیح است که ما در حضور خدا پذیرفته شده و اجابت دعاها را بدست می‌آوریم.
  • عبرانیان ۴: ۱۶ و ۱۰: ۱۹

 

برای شنیدن و مشاهد‌ه «ایماندارانی که زجر می‌کشند!(۱)» اینجا را کلیک کنید