بخش اول | بخش دوم | بخش سوم | بخش چهارم

متی ۶: ۶  امّا تو، هنگامی که دعا می‌کنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است، دعا کن. آنگاه پدرِ نهان‌بینِ تو، به تو پاداش خواهد داد. 

چگونه می‌توان رازگاهان پرثمر، با طراوت و مبارکی را داشت؟ محتوای رازگاهان مبارک چیست؟

 1. وقتی که تمام افکار و حواسمان به جای توجه به خودمان و اطرافیانمان مستقیما‌ً به خود خدا متمرکز بشود
  • عبرانیان ۱۲: ۲و۳
  • مزمور ۱۶: ۸ و ۱۰۵: ۴
  • ک: زمانی که در رازگاهانمان خود را روبرو شده با خدای عادل می‌بینیم
   • مزمور ۱۴۵: ۱۷
   • یوحنا ۱۷: ۲۶
   • به همان اندازه که محبت خدا سبب تسلی و آرامش ماست، عدالت خدا نیز سبب تسلی و آرامش ماست. یکی از راه‌های بخشیدن افراد ظالم اینست که به خدای عادل می‌سپاریم تا او عدالت خود را پیاده کند
    • مزمور ۳۷: ۵و۶
    • اول‌پطرس۲: ۲۳
  • ل: ما در موقع راز و نیاز شخصی در حضور خدایی به زانو می‌افتیم که خدای معجزات نامیده می‌شود
   • مزمور ۹۶: ۳و۴ و ۱۴۵: ۳- ۶
   • ما در رازگاهانمان اعمال عجیب، عظیم و مهیب خدا که در تاریخ کتاب‌مقدس و عصر حاضر و زندگی ما انجاب داده اعلام کنیم
   • تعریف معجزات چیست؟‌
    • هر عمل خارق‌العاده‌ای که دخالت خدا در قوانین طبیعی باشد معجزه نام دارد.
    • هر عملی که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن باشد ولی خدا آنرا عملی سازد معجزه نامیده می‌شود
     • مرقس ۹: ۲۳
     • لوقا ۱۸: ۲۷
  • م: وقتی در رازگاهانمان خدای متبارک را سجده می‌کنیم
   • افسسیان ۱: ۳
   • اول‌پطرس ۱: ۳
   • مفهوم برکت چیست؟
    • تکثیر شدن، زیاد شدن، رشد کردن
     • پیدایش ۱: ۲۸
   • نتیجه و ثمر حقیقی برکت چیست؟
    • به پیدایش ۳۲: ۲۴- ۳۰ مراجعه کنید
    • وقتی ما تغییر می‌یابیم و از جلال به جلال تبدیل می‌شویم در مسیر هدف رازگاهان و برکت واقعی قرار گرفته‌ایم
     • دوم‌قرنتیان ۳: ۱۸
  • ن: وقتی در رازگاهانمان خدای ازلی و ابدی ملاقات می‌کنیم
   • مزمور ۹۰: ۲
   • ملاکی ۳: ۶-
   • چرا بطور مطلق فقط باید به خدا دل ببندیم؟
    • برای اینکه او به طور جاودان و برای همیشه باقی می‌ماند و تغییر هم نمی‌کند
     • دانیال ۶: ۲۸ و ۷: ۱۴
    • در دنیایی که همه چیز و همه کس فانی، موقتی و از بین رفتنی هستند چه پیام امیدبخشی را داریم که با خدای ازلی و ابدی در ارتباط هستیم
     • اول‌یوحنا ۲: ۱۷

اسامی و عناوین خدای کتاب مقدس:

 1. خدای قدوس
 2. خدای محبت
 3. خدای فیض
 4. خدای پدر
 5. خدای نیکو
 6. خدای امید
 7. خدای امین
 8. خدای حاکم مطلق
 9. خدای قادر مطلق
 10. خدای دانای مطلق
 11. خدای زنده
 12. خدای عادل
 13. خدای معجزات
 14. خدای متبارک
 15. خدای ازلی و ابدی