معنی غرور و تکبر چیست؟

 • غرور عبارت است از نشناختن کامل نقائص و کمبودهای خود (عدم شناخت حقیقی خودمان)

تست آزمون غرور

علائم و مظاهر غرور چیست؟

 1. خود را از دیگران برتر دانستن
  • لوقا ۱۸: ۱۱
 2. قضاوت و محکومیت بر زندگی دیگران
  • متی ۷: ۱- ۵
 3. داشتن روحیه تکروی و نپذیرفتن مشورت و نصیحت
  • اشعیا ۵۳: ۶
 4. متکی به نظریات شخصی و تحمیل آن به دیگران
  • اول‌پطرس ۵: ۳
  • رومیان ۱۲: ۱۰
 5. نپذیرفتن اصلاحات و تغییرات در روشهای زندگی (به علت لجبازی و غد بودن)
  • فیلیپیان ۲: ۳و۴
 6. نداشتن روحیه معذرت​‌خواهی برای اشتباهات خود و مقصر دانستن دیگران
  • امثال۲۸: ۱۳
  • یعقوب ۵: ۱۶
 7. جاه​‌طلبی و عشق به مقام و مر‌کز توجه همگان قرار گرفتن
  • متی ۲۰: ۲۴- ۲۸
 8. از خود راضی بودن و تعریف و تمجید مرتب از خود
  • امثال ۲۷: ۲
 9. عدم روحیه بخشش نسبت به خطاکارن
  • امثال ۱۳: ۱۰
  • مرقس ۱۱: ۲۵
 10. انگیزه و نیت فرد مغرور، رسیدن به ستایش و جلال انسانی است نه جلال خدا
  • اشعیا ۴۲: ۸

راه‌های غلبه بر غرور و تکبر

 1. با تمرین مرتب انسانیت کهنه و مغرور خود را هر روزه بر روی صلیب مصلوب شده بدانیم
  • لوقا ۹: ۲۳
  • غلاطیان ۲: ۲۰
 2. از مشکلات و مصیبتهای زندگی درس شکستگی و فروتنی را بیاموزیم.
  • تثنیه ۸: ۲و۱۶و۱۷
 3. از فروتنی خداوند ما عیسی مسیح بعنوان بزرگترین نمونه الگو بگیریم.
  • متی ۱۱: ۲۹
  • فیلیپیان۲: ۵- ۷
 4. به عواقب و ثمرات گناه غرور توجه جدی بنماییم.
  • یعقوب ۴: ۶
  • لوقا ۱۸: ۱۴
  • امثال ۱۶: ۱۸