مکاشفه ۲۱: ۱- ۵ ۱و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. ۲و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا ازآسمان نازل میشود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. ۳و آوازی بلنداز آسمان شنیدم که میگفت: «اینک خیمه خدا باآدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. ۴و خدا هر اشکی ازچشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهدنمود زیرا که چیزهای اول درگذشت.» ۵و آن تختنشین گفت: «الحال همهچیز را نومی سازم.» و گفت: «بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است.»
مکاشفه ۲۲: ۳-۷  ۳و دیگر هیچ لعنت نخواهد بود و تخت خدا و بره در آن خواهد بود و بندگانش او راعبادت خواهند نمود. ۴و چهره او را خواهنددید و اسم وی بر پیشانیایشان خواهد بود. ۵ودیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نورآفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی میبخشد و تا ابدالاباد سلطنت خواهندکرد. ۶و مرا گفت: «این کلام امین و راست است وخداوند خدای ارواح انبیا، فرشته خود را فرستادتا به بندگان خود آنچه را که زود میباید واقع شود، نشان دهد.» ۷«و اینک به زودی میآیم. خوشابحال کسیکه کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد.»
 • امید به ملکوت آسمان در زندگی ما آنقدر اهمیت دارد که به منزله بالی برای پرندگان و همچون آب برای ماهی است.

ملکوت آسمان چگونه مکانی است؟ چه نوع زندگی در ملکوت آسمان وجود دارد؟

 1. محل آرامی و استراحت ابدی است
  • مکاشفه ۱۴: ۱۳
  • کلمه تلخ و ترسناک مرگ در انجیل به خواب شیرین و آرام تبدیل شده است
 2. ملکوت آسمان مرکز موسیقی و سرور و شادی دائمی می‌باشد
  • مکاشفه ۷: ۱۶و ۱۷
  • متی ۲۵: ۲۱و۲۳
  • بزرگترین دلیل شادمانی ما این باید باشد که اسامی ما در دفتر ملکوت خدا ثبت شده است.
   • لوقا ۱۰: ۱۷
 3. ملکوت آسمان محل مشارکت و دوستی ،​صمیمیت ، محبت خالص و واقعی خواهد بود
  • اول قرنتیان ۱۳: ۱۳
  • رومیان ۱۴: ۱۷
  • در آسمان هیجوقت از یکدیگر جدا نخواهیم شد بلکه تا به ابد با مسیح و یکدیگر خواهیم بود.
 4. ملکوت آسمان محل رشد و ترقی می باشد.
  • اول قرنتیان ۱۳: ۹-۱۲
  • ملکوت آسمان مرکز علم و دانش است. خدا اسرارمبهم و پیچیده را برای ما باز خوهد کرد.
   • اول قرنتیان ۲: ۹
 5. ملکوت آسمان محل قدوسیت است . هیچ چیز آلوده به گناه و نا پاک درآنجا وارد نخواهد شد.
  • مکاشفه ۲۱: ۲۷
  • شرط ورود به آسمان توبه و بازگشت از ‌گناه هان خود میباشد
   • متی ۱۸: ۳
   • متی ۵: ۸
 6. ملکوت آسمان یعنی زندگی در حضور نامحدود و ابدی خدا
  • فیلیپیان ۱: ۲۱-۲۳
  • یوحنا ۱۴: ۲-۳
  • درملکوت آسمان ازهمه محدودیتهای فانی این جهان آزاد خواهیم شد و تا به ابد در حضور خدا خواهیم بود.
   • دوم قرنتیان ۵: ۱-۸