مقدمه:

 • برای شناخت هر امری یا شخصی باید به خصوصیات آن پی برد و آن را از بقیه متمایز کرد.
 • تعریف کلی از خصوصیت:
  • نکته و یا تعریف از شخصی یا امری که مختص آن است و در همه حال صادق است.
 • ۲ دیدگاه در رابطه با کلمه THEOLOGY (الهیات)
  • THEOS + LOGOS = Theology
   کلام خدا، کلمه خدا= کلمه + خدا
  • THEOS + LOGY = Theology
   علم خدا شناسی = علم + خدا
 • دانیال ۳۲:۱۱ … کسانی که خدای خود را می شناسند، نیرومند بوده دست به عمل خواهند زد.
 1. خدای رابطه
  • خدایی که کتاب مقدس به ما می شناساند از قبل از پیدایش تا آخر مکاشفه و امروز مایل به رابطه است.
  • پیدایش ۱: ۲۶-۲۷ آنگاه خدا گفت: انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین می خزند فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفریده؛ ایشان را مرد و زن آفرید.
  • یوحنا ۲۰:۱۴ در آن روز، خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.
 2. خدای محبت
  • خدایی ما خدایی است که نه فقط محبت می کند، بلکه او در ذات محبت است و این در کلام او آشکار است.
  • ۱ یوحنا ۴: ۷-۸ ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر‌که محبت می‌کند، از خدا زاده شده است و خدا را می‌شناسد.آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است.
  • ارمیا۳:۳۱ خداوند در ایام قدیم بر آنها ظاهر شده، فرمود: با مهری ازلی به تو مهر ورزیده ام؛ از این رو تو را به محبت جذب کرده ام.
  • آیه معروف رومیان ۸:۵ چه می گوید؟؟؟
 3. خدای صبور
  • خدای ما بارها با قوم و فرزندانش صبور بوده و ما را تحمل کرده. او بر خلاف ذهنیت بعضی دیر غضب است.
  • ۲ پطرس ۳: ۸-۹ امّا ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است، چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند.
  • مزامیر ۱۵:۸۶ اما خداوندگارا، تو خدایی رحیم و فیاض! دیر خشم و آکنده از محبت و وفا.
  • ما پدران و مادران با فرزندان خود چقدر صبور هستیم؟
 4. خدای وفادار
  • ما بار ها خدا را ترک کرده و او را فراموش می کنیم، اما او هیچوقت ما را فراموش نمی کند و به فکر ماست.
  • مزامیر۹۰:۱۱۹ امانت تو نسل اندر نسل است. تو زمین را بنیاد نهادی، و پا بر جا می ماند.
  • مراثی ۳: ۲۲-۲۳ محبت های خداوند هرگز پایان نمی پذیرد، زیرا که رحمت های او بی زوال است؛ آنها هر بامداد تازه می شود. وفاداری توعظیم است.
  • خدای ما همیشه به ما وفادار است، اما ما تا به کی به او وفاداریم؟
 5. خدای تغییر ناپذیر
  • خدای ما هیچ وقت عوض نمی شود و همان خدای قبل از آفرینش، عهد عتیق و عهد جدید است.
  • ملاکی۶:۳ من که خداوند هستم، تغییر نمی کنم؛ از همین روست که شما، ای فرزندان یعقوب، هلاک نشده اید.
  • عبرانیان ۱۷:۶ به همین سان، چون خدا خواست تغییرناپذیر بودن قصد خود را بر وارثان وعده‌ها هرچه آشکارتر سازد، آن را با سوگند تضمین کرد.
  • آیه معروف عبرانیان ۸:۱۳ چه می گوید؟؟؟