اگر تمامی تعالیم عهد جدید را در یک عبارت ساده خلاصه کنید و از آن سخن بگویید، همانا مکاشفه پدریِ خالق قدوس است. و اگر تمامی مذهب عهد جدید را هم بخواهید خلاصه کنید، شناخت خدا به عنوان پدر قدوس خواهد بود. اگر می‌خواهید کسی را به امتحان کشید و از چگونگی مسیحیت او آگاه گردید، ببینید در فکر خود تا چه حد، خود را فرزند خدا می‌داند و خدا را پدر خویش می‌شمارد.
اگر این اندیشه، پرستش و دعاها و تمامی زندگی او را کنترل نمی‌کند و به پیش نمی‌برد، به این معنی است که مسیحیت را ابداً درک نکرده است. زیرا هر آنچه که مسیح به آن تعلیم داد، هر آنچه که عهد جدید را واقعا جدید و بهتر از عهد قدیم می‌نماید، هر آنچه که در مقایسه با یهودیت، مسیحی است، همه در این شناخت خلاصه می‌گردند: پدر بودن خدا. «پدر» نامی مسیحی برای خدا است.
جِی آی پکر – شناخت خدا

ایمان مسیحی کاملا بر رابطه دوطرفه استوار است؛ رابطه انسان با خدا!

به چه شکل؟

 • رابطه شخصی با پدر،
 • رابطه شخصی با پسر،
 • رابطه شخصی با روح‌القدس.

این سه رابطه باید به طور شفاف برقرار باشد که نه فقط نجات، بلکه شفاو آزادیرا هم داشته باشیم.

خدای پدر کیست؟

 • قادر مطلق
 • آفریدگار آسمان و زمین
 • خدای قدوس

عیسی که به عنوان خدای پسر در رابطه ابدی با او قرار دارد ببینید او را چگونه معرفی می‌کند:

 • متی ۱۱: ۲۵
 • یوحنا ۱۷: ۲۵
 • یوحنا ۱۷: ۲۰ – ۲۳

خدای پدر

 • حفاظت،
 • برآورد احتیاجات
 • هویت

ما با خدای پدر در چه رابطه‌ای باید باشیم؟

 • در همان گونه رابطه‌ که عیسی، پسر یگانه با او داشت.

 

 1. پدر با پسر خود یکی است. (یوحنا ۱۷: ۲۰ – ۲۳)
 2. پدر پسر خود را دوست دارد. (یوحنا ۱۷: ۱۹)
 3. پدر پسر را برکت می‌دهد. (یوحنا ۵: ۱۹)
 4. پدر به پسر خود اقتدار می‌داد. (یوحنا ۵: ۲۱ – ۲۲ و ۲۵ – ۲۶)
 5. پدر پسر را احترام می‌کند (یوحنا ۵: ۲۲ – ۲۳)

از کجا می‌دانیم که خدای پدر می‌خواهد که ما هم با او در چنین رابطه‌ای باشیم؟

لوقا ۱۵

۱۹ دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم‌. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن‌.  ۲۰ پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد‌. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید‌.  ۲۱ پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده‌‌ام‌. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم‌.۲۲ اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید‌. انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید‌.  ۲۳ گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی بر پا کنیم،  ۲۴ چون این پسر من مرده بود، زنده شده و گمشده بود، پیدا شده است‌. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد‌.  ۲۵ در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید‌.  

رابطه پدر بافرزندان دیگر خودچگونه است؟

 • تمثیل پدر مهربان
 • لوقا ۱۵: ۱۱ – ۳۲
 • پسر کوچکتر به دنبال نوعی زندگی بود که در آن هیچ محدودیتی نباشد.
 • این وضعیت اسفناک او را به توبه کشاند. مسئولیت اعمال خود را پذیرفت.
 • «برخاسته به سوی پدر خود متوجه شد.» (آیه ۲۰)
 • عیسی نگفت که پسر به دهکده، مزرعه و خانه خودشان برگشت، بلکه به سوی پدر.

۱) پدر با فرزندان خود یکی است.

 • «این پسر من» (آیه ۲۴)
 • «در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما می‌گفتم. می‌روم تا برای شما مکانی حاضر کنم» (یوحنا ۱۴: ۲).

۲) پدر فرزندان خود را دوست دارد.

 • پدر، پسر کوچک خود را زمانی که «هنوز دور بود»، دید (لوقا ۱۵: ۲۰)
 • این پدر بود که جهت محبت کردن پسر خود پیشقدمشد. پدر منتظر نشد که پسر آنچه را که از قبل آماده کرده بود، به زبان آورد. به خود نگفت: «نمی‌دانم زمانی که بدینجا برسد، چه می‌خواهد بگوید؟ این وضعیت را چگونه می‌خواهد توجیه کند؟»
 • این پیشقدمی خدا را در مثل گوسفند گمشده نیز می‌بینیم.

۳) پدر فرزندان خود را برکت می‌دهد.

 • «جامه بهترین را از خانه آورده، بدو بپوشانید.» (لوقا ۱۵:۲۲).
 • چرا بهترین جامه؟ زیرا در نزد مردم آن روز نشاندهنده تعلق او به خانواده بود.
 • شاید فکر کنید که پسر شایستگیچنین برکتی را نداشت. ولی نکته مهم این نیست. نکته مهم در ذات و طبیعت خداست. اگر خدا به ما آنچه را که شایستگی آن را داریم، می‌داد. تا به الآن محو شده بودیم. عجب محبت خدا در این است. علیرغم آنچه که انجام داده‌ایم، او با ما همانند فرزندانی رفتار می‌کند که انگار هیچ کار غلطی از آنها سر نزده است.

۴) پدر به فرزندان خود اقتدار می‌بخشد.

 • پدر دستور می‌دهد که بر انگشت فرزند خود انگشترنهند. (آیه ۲۲).
 • بر روی نگین این انگشتر علامت خانوادگی آنها حک شده بود که اقتدار فامیلی را نشان می‌داد.
 • آیا خدا به ما به عنوان فرزندان خود اقتدار بخشیده است؟
  • بلی
  • «شما شاهدان من خواهید بود.» (اعمال ۱: ۸).
  • «پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ می‌کند.» (۲قرنتیان ۵: ۲۰).
 • ما از این اقتدار برخوردار هستیم که از جانب خدا عمل کنیم و در مورد او با دیگران صحبت نماییم. روزی ما از این اقتدار هم برخوردار خواهیم شد که حتی دنیا و فرشتگان را نیز داوری کنیم (۱قرنتیان ۶: ۲ و  ۳)

۵) پدر فرزندان خود احترام می‌کند.

 • پدر به غلامان دستور داد که به جهت پاهای پسر کفشبیاورند.
 • برده‌ها بودند که پا برهنه راه می‌رفتند. پدر می‌خواست که با فرزند او به احترام رفتار شود
 • «ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم؛ وچنین هستیم و از این جهت دنیا ما را نمی شناسد زیرا که او را نشناخت.» (۱یوحنا ۳: ۱).