رومیان ۱۴: ۱۷ زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح‌القدس است.
  • وضعیت غلط با اعمال نیک ما از بین نخواهد رفت!
  • فقط به واسطۀ​ پادشاهی مسیح است که وضعیت ما از غلط به درست تغییر خواهد کرد
  • هیچ​کس با اعمالش مسیحی نخواهد شد بلکه اول باید به مسیح ایمان آورد و بعد اعمالش به واسطه روح مقدس خدا تغییر خواهد کرد
  • عادل شمردگی پذیرفتن ارادۀ خدا و فیض او در زندگی شخصی ماست و در حضور خدا مقبول شمرده شویم
  • عیسی مسیح به واسطۀ آگاهی از ملکوت خدا با شادی بر روی صلیب رفت
  • حضور روح‌القدس در زندگی، ما را به شهروندان ملکوت آسمان تبدیل خواهد کرد
  • خوشی در رابطه یافت می‌شود و کسی که به عنوان شهروند آسمان زندگی می‌کند این خوشی را خواهد یافت
  • خدا برای اینکه ما وارد ملکوت آسمان شویم، یگانه فرزندش را داد تا هر که به او ایمان آورد زندگی ابدی یابد
  • الهیات باید ما را کمک کند تا شخصیت مسیحی پیدا کنیم
  • از خدا بخواهیم آنچنان که شایسته هست و می​‌باید، زندگی کنیم!