دوم‌قرنتیان ۵: ۱۷
 پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است.‏۵‏:۱۷یا: «اگر کسی در مسیح باشد، این خلقتی تازه است».چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!
رومیان ۸: ۱۹ زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست.

برای داشتن خلقتی تازه باید چه بخش‌هایی از زندگیمان تازه شوند؟

 1. فکر تازه
  • اول‌قرنتیان ۲: ۱۴
 2. قلب تازه
  • رومیان ۲: ۲۹
 3. زندگی تازه
  • رومیان ۷: ۱۴
 4. هدف تازه
  • دوم قرنتیان ۵: ۹
 5. زبان تازه
  • امثال ۱۵: ۴
 6. وجدانی تازه
  • اول‌قرنتیان ۸: ۱۲
 7. حیات تازه
  • اول یوحنا ۵: ۱۲
 8. عشقی تازه
  • یوحنا ۳: ۱۶