عبرانیان باب ۸ : ۱- ۱۳ جان کلام در آنچه می‌گوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تختِ مقام کبریا در آسمان نشسته و خدمتگزار مکان اقدس یعنی آن خیمۀ حقیقی است که خداوند بر‌پا کرده، نه انسان. هر کاهن اعظم برای تقدیم هدایا و قربانیها منصوب می‌شود. از همین‌رو، این کاهن نیز می‌بایست چیزی برای تقدیم کردن داشته باشد. اگر او بر زمین بود، کاهن نمی‌بود، زیرا کاهنانی دیگر هستند که بنا بر شریعت هدایا تقدیم می‌کنند. امّا آنها تنها شبیه و سایۀ چیزهای آسمانی را خدمت می‌کنند. به همین سبب، هنگامی که موسی می‌خواست خیمه را بسازد، به او هشدار داده شد: «آگاه باش که همه چیز را مطابق نمونه‌ای بسازی که بر فراز کوه به تو نشان داده شد.» امّا خدمتی که عیسی یافته، به‌مراتب برتر از خدمت آنهاست، به همان میزان که او واسطۀ عهدی به‌مراتب بهتر از عهد قدیم است، عهدی که بر وعده‌های نیکوتر بنا شده است. زیرا اگر عهدِ نخست نقصی نداشت، نیازی به طلب کردن عهدی دیگر نبود. امّا خدا نقصی یافت و بدیشان فرمود: «خداوند می‌گوید، هان زمانی فرامی‌رسد که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی جدید خواهم بست. این عهد مانند عهدی نخواهد بود که با نیاکانشان بستم، آن روز که دست ایشان را گرفتم تا از سرزمین مصر به‌در آورم؛ زیرا، خداوند می‌گوید، ایشان به عهد من وفادار نماندند. پس، از ایشان روی گرداندم. امّا خداوند چنین اعلام می‌کند: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خود را در ذهنهای ایشان خواهم نهاد، و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت. من خدای ایشان خواهم بود، و ایشان قوم من خواهند بود. از آن پس، کسی به همسایۀ خود تعلیم نخواهد داد و یا کسی به برادر خود نخواهد گفت، ”خداوند را بشناس،“ زیرا همه از خُرد و بزرگ، مرا خواهند شناخت؛ از آن‌رو که من شرارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد.» خدا با سخن‌گفتن از عهدی «جدید»، آن عهد نخست را کهنه می‌سازد؛ و آنچه کهنه و قدیمی می‌شود، زود از میان خواهد رفت.

کهانت مسیح والاتر از دیگر کاهنان است چون:

  1. او زنده است .
  2. کهانت او پایانی ندارد.

 

  1. خدا میخواهد که احکامش را از طریق روح خدا در فکر و قلب انسان جای دهد.
  2. همه از خرد و بزر‏‌گ خدا را خواهند شناخت.
  3. شرارت را خواهد آمرزید و گناهان رو به یاد نخواهد آورد.