1. اشخاصی که برای خدا غیرت جدی دارند
  • ارمیا ۲۹: ۱۲ و ۱۳
  • امثال ۸: ۱۷
 2. اشخاص بی‌ریا و صادق
  • دوم‌تواریخ ۱۶: ۹
  • افراد صادق همواره به دنبال حقیقت هستند
 3. افراد تشنه و مشتاق حقیقت
  • یوحنا ۷: ۳۷
  • متی ۵: ۶
  • یوحنا ۴
 4. افرادی که مطیع برای پذیرفتن حقیقت هستند
  • یوحنا ۱۴: ۲۱- ۲۲
  • اول سموئیل ۲۲
  • اعمال رسولان ۱۰